Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-12 มีนาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

โครงการที่เปิดรับ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางสถาปัตยกรรมไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  คณะครุศาสตร์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริม

สหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์

และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริม

สหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬา-ชนบท)

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท)

โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท)

(โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวง

สาธารณสุข)

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ

นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

(คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์ โครงการทุนเอราวัณ

24. การรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

TCAS64 รอบที่2 โควตา โครงการจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *