รอบ 2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทยอยประกาศโครงการ คณะที่เปิดรับ ในระบบ TCAS66 รอบ 2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ 2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

 

<< รายละเอียด รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่ 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 20 มีนาคม 2566

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 26-27 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 26 เมษายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

ประกาศแต่ละโครงการ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4371
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โทร. 02-218-4425
  – สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4406
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  โทร. 02-218-4441 , 02-218-4481
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โทร. 02-218-4499
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4348
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2290
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
  ต่อ 8140
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565 ต่อ 5601
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565ต่อ 8141
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

 • ระกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2140อีเมล [email protected]
10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

11. โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษา

ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์

และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4568
14.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

 • ประกาศรับสมัคร
 • คำแนะนำการสมัครขอทุน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์จุฬา-ชนบท โทร. 02-218-3245
19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

 • ประกาศรับสมัคร
 • คำแนะนำการสมัครขอทุน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์จุฬา-ชนบท โทร. 02-218-3245
20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็น

ชอบจากกระทรวงสาธารณสุข)

 • ประกาศรับสมัคร
 • คำแนะนำการสมัครขอทุน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์จุฬา-ชนบท โทร. 02-218-3245
21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048อีเมล  [email protected]
22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ
ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
(คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ โทร. 02-218-0433
25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
โครงการทุนเอราวัณ คณะครุศาสตร์

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการผลิตและพัฒนาครูภายใต้ทุนเอราวัณ
  โทร. 02-218-2565 ต่อ 6739
26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

 • ประกาศรับสมัคร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048อีเมล  [email protected]

 

ราละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

<< รายละเอียด รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่ 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *