Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ชำระเงิน : วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

⇒สอบสัมภาษณ์ : ไม่่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2566

เปลี่ยนแปลงการสมัคร แก้ไข/ยกเลิกการสมัคร : วันที่ 18 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ ปรัชญา ภาษาไทย การท่องเที่ยว(ภาคปกติ ภาคพิเศษ)บ้านและชุมชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ,สารสนเทศศึกษา, ปรัชญา, การท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  ภาษาจีน  ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

เกณฑ์การคัดเลือก

A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส (ยื่นฝรั่งเศส) ภาษาญี่ปุ่น (ยื่นญี่ปุ่น) ภาษาจีน (ยื่นจีน)ภาษาบาลี (ยื่นภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย) ภาษาเกาหลี  (ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)

 

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลีนิค) จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิทย์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ศิลป์ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา พลศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT TPAT5

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT TPAT5

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ประติมากรรม  การออกแบบ สหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สหศาสตร์ศิลป์ การถ่ายภาพสร้างสรรค์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลปะการแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒วิชาเฉพาะวิจิตรศิลป์

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาเซียนศึกษา (ยื่นวิทย์)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นสายวิทย์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นสายศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่อข่าย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วิศวกรรมบูรณาการ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT TPAT3

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่(พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT TPAT3

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ การพยาบาลสัตว์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การบัญชี บัญชีและบริหารธุรกิจ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) การจัดธุรกิจบริการ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ TGAT A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ เศรษฐศาสตร์โครงการสองปริญญา

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ TGAT A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  5ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TGAT TPAT4

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒TPAT4

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน  การสื่อสารมวลชน(โครงการควบสองปริญญา)  ภาพยนตร์ดิจิทัล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2 วิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์

 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมดิจิทัล

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ยื่นวิทย์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒ยื่นศิลป์ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์2

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

โควตาภาคเหนือ 4,771 ที่นั่ง

โครงการรร่วมกับโควตาภาคเหนือ 102 ที่นั่ง

โครงการชาวไทยภูเขา 19 ที่นั่ง

โควตานักกีฬา 73 ที่นั่ง

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4 ที่นั่ง

โครงการเด็กดีมีที่เรียน 30 ที่นั่ง

รับนักเรียนพิการ 14 ที่นั่ง

โครงการพิเศษอื่นๆ 488 ที่นั่ง

โครงการดำเนินการโดยคณะ 58 ที่นั่ง

จำนวนรับทั้งหมด 5,559 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *