Breaking News

รอบ2พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 พร้อมทุน โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2565

ชำระเงิน : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ยื่นยันสิทธิ์ Clearing house : วันที่  4-5 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT PAT1 PAT2 PAT5

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT PAT1 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 

สาขาวิชา เคมี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT PAT2 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย คณิตศาสตร์1 ชีววิทยา 

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(แขนงวิชาดนตรีใหม่ ดนตรีตะวันตก), ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์2

สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2

สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชา พลศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1

สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา ศิลปศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ฟิสิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์

สาขาวิชา ภาษาไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้GAT PAT1 PAT2 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา สังคมศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบPATและวิชาสามัญ

สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ PAT5 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคนิคสัตวแพทย์,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม,สถิติประยุกต์,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา

สาขาวิชา ภาษาไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ภาษาจีน,การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้GAT

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้PAT7.3

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้GAT 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใชิวิชาสามัญ สังคมศึกษา

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบ GAT PAT6 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินและการธนาคาร,การตลาด,การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT PAT1 PAT2 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1

สาขาวืชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบGAT

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน,การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิต1

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการข้อมูลดิจิทัล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบGAT

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบGAT

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

โครงการเพชรราชสีมา 6 ทุน แบ่งเป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง และหลักสูตรอื่น 2 ที่นั่ง

โควตาเรียนดี ร้อยละ 80

โควตากิจกรรมเด่น ร้อยละ 20

โควตาพิเศษ 20 ทุน

และอื่นๆ

รอรประกาศอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ ตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึุกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *