Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2565

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ  <<คลิกอา่นที่นี่>>

*มีโครการที่เปิดรับเยอะกว่านี้ และมีการอัพเดทจากพระนครเหนือ ตลอด อย่าลืมเช็ครายละเอียดด้านบนนะ บางโครงการไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565 – 10 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่กรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิทยาลัยนานาชาติ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

เรียนที่ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565 – 10 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ

เรียนที่กรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิทยาลัยนานาชาติ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

เรียนที่ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 10 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนรับ 110 ที่นั่ง

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์, การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ, การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์, การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2565 – 20 เมษายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช. <<คลิกอ่านที่นี่>>
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รับผู้มีวุฒิ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565

 

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนาการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 10 เมษายน 2565
* โควตาโรงเรียนเครือข่าย <<คลิกอ่านที่นี่>>
* โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>
* โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2565 – 1 เมษายน 2565

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 220 ที่นั่ง
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565

 

เรียนที่กทม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมขนถ่ายวัสดี,วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษาภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ,

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 5 ปี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

⇒สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง, เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล) ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมมาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์),เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต) , วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบางวิชา) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,หลักสูตรสองภาษา) ,สถิติประยุกต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและการประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา),วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

⇒สาขาวิชา ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์นัวตกรรมเซรามิกส์,ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์,การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธูรกิจ

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ,วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ), คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตมวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

⇒สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

 

เรียนที่ ระยอง

คณะบริหารธุรกิจ 

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

กำหนดการรับสมัคร

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาพื้นที่รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มี.ค. 65 5 เม.ย. 65
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 65 5 เม.ย. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT 1 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)รอบที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 เม.ย. 65 10 พ.ค. 65
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 23 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 24 ม.ค. 65 20 เม.ย. 65
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา 1 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 24 ม.ค. 65 20 เม.ย. 65
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตา MOU 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น