Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

 

เลื่อนไปดูข้างล่าง ในรูปตารางบางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และ A-Level

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น.  ปรับเป็น วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 20 เมษายน 2566

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 21 เมษายน 2566 (ถ้ามี)

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 26-27 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30-15.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษาภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

สาขา กายอุปกรณ์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.75

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ยกเว้นผู้ช่วยพยาบาล 3.00

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา กายภาพบำบัด รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร, บริหารธุรกิจบัณฑิต   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ, เทคโนโลยีการอาหาร, รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.05

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ ล่ามภาษามือไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.05

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง โควตาสำนักงานสภาจังหวัด 77 จังหวัด ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00ตามโครงการที่ระบุ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไปตามโครงการที่ระบุ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 1,014 ที่นั่ง ปีนี้ 1,198 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,309 ที่นั่ง ปรับครั้งที่ 2 เป็น 1,675 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

4.ค่าสมัครสอบ

300 บาท ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ 1,000 บาท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ตามโครงการที่น้องสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละคณะ โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

การปรับจำนวนรับ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

2 comments

  1. ไม่ใช้ Gat Pat หรือสามัญในรอบโควต้ามหิดลหรอคับ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *