Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม -20 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2565

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28-29 เมษายน 2565

ยื่นยันสิทธิ์ในระบบ mu-tcas : วันที่ 30 เมษายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่  4-5 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์ กายภาพอุปกรณ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.75

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.50

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะกาพภาพบำบัด

สาขาวิชา กายภาพบำบัด รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ,หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร,บัญชีบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ ล่ามภาษามือไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง โควตาสำนักงานสภาจังหวัด 77 จังหวัด ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 1,014 ที่นั่ง ปีนี้ 1,198 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

4.ค่าสมัครสอบ

300 บาท ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ 1,000 บาท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ตามโครงการที่น้องสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

การปรับจำนวนรับใหม่ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

One comment

  1. ไม่ใช้ Gat Pat หรือสามัญในรอบโควต้ามหิดลหรอคับ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น