Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 <<

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. – 8 เมษายน 2567 ภายใน 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 20 เมษายน 2567

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 22 เมษายน 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 25 เมษายน 2567

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 25-26 เมษายน 2567 วันสุดท้าย ก่อนเวลา 12.00 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.30-12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับทั้งหมด 136 ที่นั่ง 

สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ชนบท ร่วมผลิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 48 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 86 ที่นั่ง  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.75

สขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ 2 ที่นั่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง ปรับเป็น 35 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 265 ที่นั่ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมวิชาชีพ 6 สาขาวิชา 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 60 ที่นั่ง โรงเรียนจุฬาภรณ 20 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง โรงเรียนเครือข่าย 20 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) 40 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) 40 ที่นั่ง  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)30 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ 15 ที่นั่ง)  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 43 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ 30 ที่นั่ง ปรับเป็น 32 ที่นั่ง รังสีเทคนิค 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 85 ที่นั่ง ปรับเป็น 90 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 30 ทีนั่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 ที่นั่ง  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

สาขาวิชา โภชนวิทยาและการกำหนดการ 20 ที่นั่ง อนามัยสิ่งแวดดล้อม 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 59 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ยกเว้นผู้ช่วยพยาบาล 3.00

 

คณะกายภาพบำบัด จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด 40 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา กายภาพบำบัด 10 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

โควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จำนวนรับ 75 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 47 ที่นั่ง ปรับเป็น 123 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ปรับเป็น 20 ที่นั่ง วิศวกรรมเคมี 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง,วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง ,วิศวกรรมไฟฟ้า 10 ที่นั่ง,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง วิศวกรรมโยธา 8 ที่นั่ง   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 17 ที่นั่ง

หลักสูตร นานาชาติ ภาษาจีน 5 ที่นั่ง

หลักสูตรปกติ สาขาวิชา ภาษาไทย 5 ที่นั่ง ภาษาอังกฤษ 7 ที่นั่ง

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา เวชระเบียน 30 ที่นั่ง

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นานชาติ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล 10 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวนรับ 145 ที่นั่ง ปรับเป็น 160 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร 40 ที่นั่ง, บริหารธุรกิจบัณฑิต 20 ที่นั่ง   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 20 ที่นั่ง  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 20 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง, เทคโนโลยีการอาหาร 20 ที่นัี่ง, รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต 10 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.05

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ ล่ามภาษามือไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.05

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวนรับ 20 ที่นั่ง ปรับเป็น 55 ที่นั่ง

สาขาวิชา ศาสนศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 52 ที่นั่ง 

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน 10 ที่นั่่ง ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 5 ที่นั่ง,เกษตรกรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ 10 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ 25 ที่นั่ง ปรับเป็น 27 ที่นั่ง แบ่งเป็น โควตาพื้นที่  ทุนอบจ กาญจนบุรี

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 10 ที่นั่ง นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00ตามโครงการที่ระบุ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 25 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10 ที่นั่ง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไปตามโครงการที่ระบุ

 

*จำนวนรับพี่นัทอาจะลงผิดบางสาขา ให้ยึดตามประกาศมหาลัยนะ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 1,014 ที่นั่ง ปี66 1,198 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,309 ที่นั่ง ปรับครั้งที่ 2 เป็น 1,675 ที่นั่ง

ปี67 1,184 ที่นั่ง ปรับครั้งที่ 3 เป็น 1,342 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

 

 

 

4.ค่าสมัครสอบ

300 บาท ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ 1,000 บาท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ตามโครงการที่น้องสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับ ทุกรอบ ม.มหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละคณะ โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 <<

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

4 comments

  1. ไม่ใช้ Gat Pat หรือสามัญในรอบโควต้ามหิดลหรอคับ?

  2. เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ไหม?

  3. ทองจันทร์ทองเจริญ

    รับข้อมูลผลเฉลี่ยยังไง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0