Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 มีนาคม -21 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5-6 พฤษาภคม 2564

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10-111 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์ กายภาพอุปกรณ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.75

สาขาวิชา แพทยศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.50

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยา่ศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

สาขาวิชา แพทยศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.50

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(นานาชาติ)  รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ,หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร   รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ,บัญชีบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ ล่ามภาษามือไทย รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,ปราชญ์เปรื่อง รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,014 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

4.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *