รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตจ่อ    <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะ : วันที่ 18-19 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 25 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565 ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4  พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 435 ที่นั่ง ปีนี้ 385 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ใช้คะแนนสอบGAT PAT1 PAT2

*ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 465 ที่นั่ง ปีนี้ 715 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ ,วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงาน (หลักสูตรพหุวิทยาการ), เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 435 ที่นั่ง ปีนี้ 310 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT3

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 70 ที่นั่ง  ปีนี้ 65 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบGAT PAT4

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์,การออกแบบสื่อนวัตกรรม,ทัศนศิลป์  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบGAT PAT6

*ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 24 ที่นั่ง ปีนี้ 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับ 70 ที่นั่ง เท่าเดิม

⇒สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม PAT2 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง PAT2 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ,  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 10 ที่นั่ง ปีนี้ 70 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2 โดย PAT1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 60 ที่นั่ง ปีนี้ 70 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

*แผนการเรียนวิทย์-คณิต

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวนรับทั้งหมด 215 ที่นั่งเท่าเดิม

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

 

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 140 ที่นั่ง ปีนี้ 130 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,<รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต กำหนดPAT2 ขั่นต่ำ 90 คะแนน  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2 ไดด้คะแนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 92 ที่นั่ง ปีนี้ 155 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 290 ที่นั่ง ปีนี้ 265 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ใช้คะแนนสอบ GAT 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00 ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน การจัดการธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธูรกิจ ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ใช้คะแนนสอบ GAT 

*สาขาการเงิน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 87 ที่นั่ง ปีนี้ 75 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พม่าศึกษา,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาอังกฤษ,ภาษาเกาหลี,นาฏศิลป์ไทย ใช้คะแนนสอบ GAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาเกาหลี ใช้คะแนนสอบ GAT PAT8.3

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล ใช้คะแนนสอบ GAT

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 253 ที่นั่ง เท่าเดิม

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT5

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2 PAT5 โดยทุกวิชามีคะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย PAT5 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน,ภาษาอังกฤษ PAT5 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ,พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ออกกำลังกาย ใช้คะแนนสอบ GAT PAT5

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใช้คะแนนสอบ GAT PAT5

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 112 ที่นั่ง ปีนี้ 80 ที่นั่ง  ใช้คะแนนสอบGAT

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 213 ที่นั่ง ปีนี้ 145 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ GAT

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,พัฒนา ใช้คะแนนสอบ GAT

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 160 ที่นั่ง ปีนี้ 150 ที่นั่ง  ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี 64 2,991 ที่นั่ง มีการปรับจำนวนรับใหม่ กว่า 4 พันที่นั่ง

ปี 65 3,168 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยุ่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

⇒มีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒GAT-PAT ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โควตา มน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. ถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ 18 จังหวัด สามารถสมัครได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น