รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน รอบ2 โควตา 67) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

 

 

<<รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านต่อที่นี่ 

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านต่อที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2567

เปลี่ยนแปลงแก้ไขคณะ วันที่  17-18 เมษายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนรับทั้งหมด ปี64 435 ที่นั่ง ปี65 385 ที่นั่ง ปี66 505 ที่นั่ง ปี67 585 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ใช้คะแนนสอบTGAT A-Level คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒รูปแบบ 2 สาขาวิชา ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,เกษตรแม่นยำ ใช้คะแนนสอบTGAT A-Level คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 465 ที่นั่ง ปีนี้ 715 ที่นั่ง ปี66 594 ที่นั่ง ปี67 529 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ ,วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงาน , เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ ใช้คะแนนสอบTGAT A-Level คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

⇒รูปแบบ2 สาขาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์, เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวล้อม, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ ใช้คะแนนสอบTGAT A-Level คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

*หลายสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 435 ที่นั่ง ปี65 310 ที่นั่ง ปี66 275 ที่นั่ง ปี67 295 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ  ใช้คะแนนสอบTGAT A-Level คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

สาขวิชา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี ใช้คะแนนสอบTGAT A-Level คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี64 70 ที่นั่ง  ปี65 65 ที่นั่ง ปี66 86 ที่นั่ง ปี67 87 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT40

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT20 A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  การออกแบบสื่อนวัตกรรม,ทัศนศิลป์ ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT20 A-Level อังกฤษ

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน จำนวนรับทั้งหมด  ปี64 24 ที่นั่ง ปี65 66และ67 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน  ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3  A-Level คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒รูปแบบที่ 2 สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน  ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3  A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับ ปี64-66 70 ที่นั่ง ปี67 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม TGAT ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level วิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตรฺ์ อังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกันไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ,  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level วิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปี64 10 ที่นั่ง ปี65 70 ที่นั่ง ปี66 25 ที่นั่ง ปี67 20 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ TPAT1 A-Level วิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี64 60 ที่นั่ง ปี65 70 ที่นั่ง ปี66 60 ที่นั่ง ปี67 40 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิต1 เคมี อังกฤษ

*ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวนรับทั้งหมด ปี64-65 215 ที่นั่ง ปี66 152 ที่นั่ง ปี67 140 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา 

⇒สาขาวิชา  ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา 

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท), พยาธิวิทยากายวิภาค ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

⇒สาขาวิชา พยาธิวิทยากายวิภาค  ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 140 ที่นั่ง ปี65 130 ที่นั่ง ปี66 120 ที่นั่ง ปี67 123 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา กายภาพบำบัด ใช้ TGAT A-Level ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ใช้ TGAT A-Leve คณิต1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ใช้ TGAT A-Level คณิต1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  ใช้ TGAT A-Level คณิต1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา

*ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ยกเว้น ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 92 ที่นั่ง ปี65 155 ที่นั่ง ปี66 105 ที่นั่ง ปี67 100 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม, การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

⇒สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ใช้ TGAT TPAT1 A-Level คณิตศาสตร์1  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ใช้ TPAT1 หมดเขตสมัครแล้ว ไม่รู้ว่า ทางมอ เขียนผิดไหม

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนรับทั้งหมด ปี64 290 ที่นั่ง ปี65 265 ที่นั่ง ปี66 290 ที่นั่ง ปี67 275 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์2 สังคมศึกษา ภาษาไทย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 หรือ 2 ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์ 2 

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์ 2 

⇒หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ใช้คะแนนสอบ TGAT 

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 87 ที่นั่ง ปี65 75 ที่นั่ง ปี66 145 ที่นั่ง ปี67 110 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พม่าศึกษา,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส,นาฏศิลป์ไทย ใช้คะแนนสอบ TGAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาเกาหลี ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level วิชาภาษาเกาหลี

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล ใช้คะแนนสอบ TGAT

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64-65 253 ที่นั่ง ปี66 222 ที่นั่ง ปี67 244 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ศิลปศึกษา ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT5

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์  ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT5 A-Level วิชาคณิต1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT5 A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT5 A-Level วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*ทุกสาขาที่ไม่ได้ระบุไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ยกเว้น คอมพิวเตอร์ 2.50 และ คณิตศาสตร์ 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 112 ที่นั่ง ปี65 80 ที่นั่ง ปี66 67 100 ที่นั่ง

รูปแบบ 1 ใช้ TGAT คณิต1 สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รูปแบบ 2 ใช้ TGAT คณิต2 สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 213 ที่นั่ง ปี65 145 ที่นั่ง ปี66 220 ที่นั่ง ปี67 230 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา ใช้คะแนนสอบ TGAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์, ใช้คะแนนสอบ TGAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ใช้คะแนนสอบ A-Level สังคมศึกษา คะแนนไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประชาคมโลกศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 160 ที่นั่ง ปี65 150 ที่นั่ง ปี66 150 ที่นั่ง  ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิต2

ยกเว้นสาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี 64 2,991 ที่นั่ง มีการปรับจำนวนรับใหม่ กว่า 4 พันที่นั่ง

ปี 65 3,168 ที่นั่ง มีการปรับจำนวนรับใหม่4,276 พันที่นั่ง

ปี66 3,224 ที่นั่ง มีการปรับจำนวนรับใหม่ กว่า 4,027 พันที่นั่ง

ปี67 3,128 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยุ่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

⇒มีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒TGAT-TPAT A-Level ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โควตา มน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

<<รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านต่อที่นี่ 

 

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านต่อที่นี่ >>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.คลิกคำว่า สมัครเรียน/เข้าสู่ระบบ

ถ้าน้องยังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนก่อนนะ

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

One comment

  1. ถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ 18 จังหวัด สามารถสมัครได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0