Breaking News

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2567

ม.ทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2567

 

 

รอบ 2 โควตา 

รอบ2 ครั้งที่1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2567

*บางสาขาหมดเขต 1 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มีนาคม  2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

รอบ2 ครั้งที่2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-29 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*สมัครได้มากกว่า 1 โครงการ 1หลักสูตร

 

โครงการที่เปิดรับ

รอบ 2/2

1. โควตาภูมิภาค  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ภูมิลำเนาอาศัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจํานวนรับ

 

คณะที่เปิดรับ

 

วิทยาเขตพัทลุง

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

วิทยาเขตสงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์

 

 

2.โควตาพิเศษหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ 2/1

1.โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

มีภูมิสำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่สงขลาหรือจังหวัดพัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง หรือสงขลา

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับ  ปี 66 213 ที่นั่ง ปี67 178 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3.25

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์

*ใช้ TGAT TPAT5

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ฟิสิกส์) ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา  สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา คณิตศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปี65 296 ที่นั่ง ปี66 295 ที่นั่ง ปี67 455 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาลยู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์

*ใช้ TGAT TPAT 5 บางสาขา ประกอบด้วย สาขา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา   ฟิสิกส์ ภาษาไทย การศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา  สังคมศึกษา ชีววิทยา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เคมี การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดนตรีไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ ดนตรีสาขกล เทคโนโลยีธุรกิจดนตรี ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบทางสังคม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การประกอบการและการจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต  เศรษฐศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การตลาด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

3.โควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรม <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ  ปีที่แล้ว 2 ที่นั่ง ปีนี้ 4 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับ ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 101 ที่ยั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ) ภูมิศาสตร์ ภาษามลายู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.70

สาขาวิชา ศิลปศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล เทคโนโลยีธุรกิจดนตรี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.โควตานักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนทีพัทลุง จำนวนรับ ปี65 73 ที่นั่ง ปี66 56 ที่นั่ง ปี64 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา  จำนวนรับ ปี65 96 ทีนั่ง ปี66 73 ที่นั่ง ปี67 65 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรรณารักษศาสตร์ ภาษามลายู เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา  การศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70

สาขาวิชา การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย การศึกษา-การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิชาเอก ดนตรีไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

วิชาเอก การจัดการประกอบการทางสังคม การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

5.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การศึกษาช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เรียนที่ วิทยาเขต พัทลุง

คณะศึกษาศาสต์

สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษา-การศึกษาปฐมวัย

 

7. โครงการโควตานักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบาง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (แผนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

9.โควตานอกภูมิภาค  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

10. โครงการโควตาพิเศษรับนักศึกษา ปวช. <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

11. โครงการรับนักเรียนค่าย สอวน. <<คลิกอ่านที่นี่>>

12. โครงการโควตา Pre-Degree เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

13. โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรควบสองปริญญา<<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*พี่นัทแนะนำให้สมัครโครงการที่พี่นัทไม่ได้ไฮไลท์สีนาา อัตราการแข่งขันจะน้อยกว่า โครงการอื่น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร TCAS67 รอบ2 มหาวิทยาลัยทักษิณ <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0