Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดัง่ตอไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 11 เมษายน 2565

แก้ไขข้อมูลเอกสาร : ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2565

*ยกเว้น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) จำนวนรับ 120 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์), วิทยาศาสตร์การกีฬา, ภูมิสารสนเทศ

 

คุณสมบัติ

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการวิทย์-คณิต หรือ ปวช หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีทะเบียนบ้าน หรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.2 กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัการ

 

คุณสมบัติ

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีทะเบียนบ้าน หรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย 20 % สังคมศึกษา 20 % คณิตศาสตร์1หรือ2 30 % ภาษาอังกฤษ 30 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.3 กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล จำนวนรับ 75 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล, นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีทะเบียนบ้าน หรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ ภาษาไทย 20 % สังคมศึกษา 20 % คณิตศาสตร์1หรือ2 30 % ภาษาอังกฤษ 30 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.4 กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับ 340 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์, เทคโนโลยีอาหาร, ผู้ประกอบการเกษตรเชิงวัฒนธรรม (นานาชาติ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยตามสาขาที่ระบุไว้

⇒มีทะเบียนบ้าน หรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ  เฉพาะหลักสูตรปกติ

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.5 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับ 290 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรปกติ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์,

⇒หลักสูตรนอกเวลา สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมพรีซีชั่น, วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน, วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

⇒หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยตามสาขาที่ระบุไว้

⇒มีทะเบียนบ้าน หรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.6 กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

⇒หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

⇒มีทะเบียนบ้าน หรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ฟิสิกส์ 15 % เคมี 30 % ชีววิทยา 30 % ภาษาอังกฤษ 25 %

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.7 กลุ่มแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 79 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,024 ที่นั่ง

 

3.ค่าสมัครสอบ 

300 บาท ตามสาขาวิชา

 

รายละเอียดเพิ่มเดิม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *