รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

 

รอบ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-11 เมษายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบ 2/1 โควตา

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ การจัดการโลจิสติกส์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สมาร์ตแอ็ปพลิเคชั่น,เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์,วิศวกรรมเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีไฟฟ้า,เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีทรอนิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 45 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,ธุรกิจอาหารและโภชนาการ,สัตวศาสตร์,เกษตรศาสตร์ การประมงและผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,นวัตกรรมดิจิทัล,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิติศาสตร์,อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 340 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ภาษาไทย,ธุรกิจโรงแรมและที่พัก,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ,ภาษาจีน,การพัฒนาชุมชน,การปกครองท้องถิ่น,รัฐประศาสนศาสตร์,ทัศนศิลป์,ภาษาอังกฤษ,ดนตรี,นาฏศิลป์และการละคร  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 185 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจดิจิทัล,การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ,บัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับทั้งหมด 75 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย,วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบ 2/2 โควตา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ดนตรี

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 107 ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒TPAT5

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75 หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT

⇒A-Level คณิต1 ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้คะแนนสอบ TPAT5  TPAT3

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ, เทคโนโลยีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช้คะแนนสอบ TPAT5

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย, คอมพิวเตอร์ศึกษา, พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ใช้คะแนนสอบ TPAT5

สาขาวิชา การประถมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ใช้คะแนนสอบ TPAT5

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ใช้คะแนนสอบ TPAT5  TGAT A-Level วิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ใช้คะแนนสอบ TPAT5  TGAT A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 66 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,ธุรกิจอาหารและโภชนาการ,สัตวศาสตร์,เกษตรศาสตร์ การประมงและผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,นวัตกรรมดิจิทัล,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

คณะสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย,วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิติศาสตร์,อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 185 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจดิจิทัล,การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ,บัญชี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

⇒GPAX

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

บทความแนะนำ

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อัพเดทล่าสุด!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0