Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา  ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2565

แบ่งเป็น รอบ 2.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2565 และ รอบ 2.2 เปิดรับสมัคร วันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน 2565

*น่าจะเขียนผิด รอบ 2.1 ฝากทางมหาวิทยาลัยเช็คด้วย

 

สอบสัมภาษณ์ : ตามสาขาที่ระบุ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : รอบ 2.1 วันที่ 29 มีนาคม 2565 รอบ 2.2 วันที่ 29 เมษายน 2565

 

 

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 350 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒GAT PAT1หรือ วิชาสามัญคณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษ  ตามสาขาที่ระบุไว้ อ่านต่อในระเบียบการ

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒ กายภาพบำบัด GAT วิชาสามัญ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒เทคนิคการแพทย์ GAT PAT1 PAT2

⇒เทคนิคการแพทย์ Bilingul GPAX  GAT วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ,หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒PAT1 PAT2

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรภาษาจีน, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒วิชาสามัญ ตามสาขาที่ระบุ อ่านต่อระเบียบการ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒การแพทย์แผนไทยประยุกต์ GAT PAT1 PAT 2 วิชาคณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ หรือ GAT PAT 1 PAT 2

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณชุมชน) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒GAT PAT1 PAT2

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX GAT PAT1 PAT 2

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒หลักสูตรนิติศาสตร์ วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒GAT PAT1 PAT2 หรือ วิชาสามัญ ภาษาไทย คณิตศาสตร์1 สังคมศึกษา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 210 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒GAT -หรือ วิชาสามัญ แต่ละสาขากำหนดวิชาที่ใช้สอบไม่เหมือนกัน ให้อ่านระเบียบการ

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

รอระเบียบการ

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 70 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม ม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ ปีที่แล้ว 2,185 ที่นั่ง ปีนี้  1,891 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

คุณสมบัติตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒GAT-PAT หรือ วิชาสามัญ ตามสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและเว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. มหาวิทยวลัยลัษณ์สมัครยังไงค่ะ
    หนูสมัครไม่เป็นค่ะ
    หนูจะสมัครตั้งเเต่รอบพอร์ตเเล้วค่ะเเต่หนูสมัครไม่เป็นเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น