Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบTCAS64 รอบที่2 โควตา  ปีการศึกษา2564 โดยเปิดรับกว่า 2,000 ที่นั่ง และเปิดรับ 17 สำนักวิชา

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 มีนาคม – 29 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ รอบที่2 โควตาพื้นที่ : วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

สละสิทธิ์ รอบที่2 : วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 360 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒V-NET หรือ O-NET หรือ วิชาสามัญ

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET และ GAT PAT1 PAT2

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET หรือ PAT1 PAT2 หรือ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้ ตามสาขาที่กำหนด

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 225 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ,หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒ONET หรือ GAT/PAT มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ PAT1 PAT2

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ(นานาชาติ),หลักสูตรภาษาจีน,หลักสูตรอาเซียนศึกษา, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณชุมชน) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 320 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET หรือ วิชาสามัญ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET หรือ วิชาสามัญ

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 370 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

หรือ

⇒O-NET หรือ GAT-PAT หรือ วิชาสามัญ

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวนรับ 370 ที่นั่ง

รอระเบียบการ

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม ม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมงาน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒2,185 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

คุณสมบัติตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

หรือ

⇒O-NET หรือ GAT-PAT หรือ วิชาสามัญ ตามสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและเว็บไซต์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. มหาวิทยวลัยลัษณ์สมัครยังไงค่ะ
    หนูสมัครไม่เป็นค่ะ
    หนูจะสมัครตั้งเเต่รอบพอร์ตเเล้วค่ะเเต่หนูสมัครไม่เป็นเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น