Breaking News

รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

 

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่อกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

⇒ หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้ากำลัง แขนงการสื่อสารและข้อมูล แขนงอิเล็กทรอนิกส์ แขนงแมคคาทรอนิกส์ ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรรมการเงิน

⇒หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวกรรมระบบไอโททีและสารสนเทศ + ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

⇒จังหวัดชุมพร สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.คณะวิทยาศาสตร์

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

 

⇒หลักสูตรปกติ สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถิติประยุกต์

⇒หลักสูตรนาชาติเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 460 ที่นั่ง

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

 

⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง พัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 95 ที่นั่ง

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

 

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม, การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน, ครุศาสตร์การออกแบบ, ครุศาสตร์วิศวกรรม, ครุศาสตร์เกษตร

 

องค์ประกอบใช้คัดเลือก

สอบออนไลน์ ความถนัดทางวิชาชีพครู ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 เมษายน 2565

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

 

6.คณะศิลปศาสตร์  จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะศิลปศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

7.วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  จำนวนรับทั้งหมด 510 ที่นั่ง

 

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ (แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์,การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง) นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

ระเบียบการรับสมัคร  วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8. โครงการ โควตารับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา

 

คณะที่เปิดรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ โควตารับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

9. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการสมาร์ตฟาร์ม การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง, การพัฒนาการเกษตร, นิเทศศาสตร์เกษตร

 

รายละเอียดของทุน

ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ได้รับการยกเว้นค่าที่พักตลอดระยะการเวลาศึกษา

 

รายละเอียดเพิมเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบ2 ลาดกระบัง  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น