รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 เป็น 2-12 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 146 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 64 ที่นั่ง

เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา สัตวศาสตร์) การประมง เกษตรนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 118 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี(ปกติ นานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ),

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

วิชาเอก การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาไทย คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา ศิลปศึกษา สังคมศึกษา

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพืนฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 4 ปี

สาขาวิชา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 5 ปี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์ วิชาละ 10 % เคมี ชีววิทยา วิชาละ 15 % คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ วิชาละ 20 %

 

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา รังสีเทคนิค

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 82 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส* ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน

สาขาวิชา ภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา (วิชาเอก พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษวิทยา)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง 

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ปกติ หรือโครงการพิเศษ) อนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ ภาษาไทย 5% สังคมศึกษา 5% ภาษาอังกฤษ 15% คณิตศาสตร์ 10% ฟิสิกส์ 5 % เคมี 15% ชีววิทยา 25 % GAT 10% PAT2 10 %

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต (ปกติ และโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษนานาชาติ) ใช้คะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ 20 % คณิตศาสตร์ 1 20%  (ฟิสิกส์ เคมี ชีวิวทยา 40%) GAT 20 %

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา  เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา การออกแบบ สถาปัตยศาสตรบัณฑิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวนรับ 140 ที่นั่ง

วิชาเอก ผู้ประกอบการดิจิทัล การเงิน การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม, การตลาด, การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว, บัญชี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกนิเทศศิลป์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง การจัดการการเงินและการคลัง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง 

วิชาเอก การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอก วารศาสตร์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 34 ที่นั่ง 

หลักสูตรปกติ นานาชาติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ และพิเศษ) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ พิเศษ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสหวิทยาการ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน นิติศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีนี้ 1,239 ที่นั่ง

 

ปีที่แล้ว

– Admission 1 จำนวน 847 ที่นั่ง
– Admission 2 จำนวน 566 ที่นั่ง

จำนวนรับและสาขาวิชาจะมีการเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผ้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึุกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามด้านบน

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่3 แอดมิชชั่น มข <<คลิกอ่านที่นี่>>

*อย่าลืมเข้าไปอ่านคุณสมบัติแต่ละสาขาด้วยนะ

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมข่าวสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

One comment

  1. ขออนุญาตสอบถามนะคะ
    รอบที่3.2 Admission2 ในตารางสีเขียว เราเห็นว่าบางคณะมีวงเล็บว่า (รูปแบบที่1) กับ (รูปแบบที่2) เลยสงสัยว่ามันคืออะไรเหรอคะTT
    Ad1 Ad2 เหรอคะ หรือว่าเป็น รอบ3.2 Admission2 แต่ว่ามี 2 เกณฑ์คะแนนเหรอคะ???

    -ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะ
    -ขอโทษนะคะคือเราไม่รู้จริงๆTT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น