Breaking News

รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 405 ที่นั่ง ปีนี้ 592 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วฺศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

 

คณะอักษรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 302 ที่นั่ง  ปีนี้ 247 ที่นั่ง ลดลง

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อักษรศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 405 ที่นั่ง ปีนี้ 379 ที่นั่ง ลดลง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ พฤษภศาสตร์ พันธุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีวเคมี วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ เทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะรัฐศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 185 ที่นั่ง ปีนี้ 250 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

⇒สาขาวิชา การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  55 ที่นั่ง เท่าเดิมจากปีที่แล้ว

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 590 ที่นั่ง ปีนี้ 640 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

⇒หลักสูตรที่เปิดรับ บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการข้อมูล การประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)

 

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 289 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา ,เทคโนโลยีการศึกษา ,การศึกษานอกระบบโรงเรียน ,ธุรกิจและอาชีวศึกษา จิตวิทยาและการปรึกษา ,การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

 

คณะนิเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 90 ที่นั่ง ปีนี้ 110 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 125 ที่นั่ง ปีนี้ 140 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 200 ที่นั่ง  ปีนี้ 300 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

 

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 190 ที่นั่ง ปีนี้ 233 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร รังสีเทคนิค

 

คณะจิตวิทยา  จำนวนรับทั้งหมด 85 ที่นั่ง ปีนี้ 74 ที่นั่ง ลดลง

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง ปีนี้ 50 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย

 

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง ลดลง

⇒สาขาวิชา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว  2,925 ที่นั่ง ปีนี้ 3,374 ที่นั้่ง เพิ่มขึ้น

*จำนวนรับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องดูผู้ที่ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ในระบ clearing-house

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ3 Admission ทปอ <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

One comment

  1. สอบถาม องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้วิชาสามัญด้วยมั้ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น