Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบ TCAS66 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.1 รับแบบใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขา จำนวนรับทั้งหมด 692 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,785 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 13 ที่นั่ง ปีนี้ 9 ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์,  ใช้ TGAT TPAT1 A-Level วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้ TGAT TPAT1 A-Level วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง ปีนี้ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม ใช้ TGAT A-Level คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 40 % ภาษาอังกฤษ 20 %

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 36 ที่นั่ง ปรับเป็น 38 ที่นั่ง ปีนี้ 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้วิชาA-Level (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา)

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้วิชาาA-Level (ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 96 ที่นั่ง ปรับเป็น 355 ที่นั่ง ปีนี้ 46 ที่นี่ง ปรับเป็น 93 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์โมเลกุล, นวัตกรรมทางชีววิทยา, พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ใช้ TGAT TPAT3

สาขาวิชา สถิติ พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ใช้ TGAT

สาขาวิชา ฟิสิกส์ ครู ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

 

คณะเทคโนโลยี รับ ปีที่แล้ว 42 ที่นั่ง ปรับเป็น 400 ที่นั่ง  ปีนี้ 23 ที่นั่ง ปรับเป็น 155 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา 

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์,  สัตวศาสตร์, ประมง ใช้ TGAT TPAT3

สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง ปีนี้ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT1 A-Level คณิต1 เคมี ชีววิทยา 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 28 ที่นั่ง ปรับเป็น 140 ที่นั่ง ปีนี้ 11 ที่นั่ง ปรับเป็น 75 ที่นั่ง

สาขาวิชา  สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ใช้ TGAT TPAT1

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิต1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  รับ ปีที่แล้ว 97 ที่นั่ง ปรับเป็น 355 ที่นั่ง ปีนี้ 54 ที่นั่ง ปรับเป็น 55 ที่นั่ง

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูลประยุกต์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ TGAT 100%

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 90 ที่นั่ง ปรับเป็น 100 ที่นั่ง ปีนี้ 64 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิต1

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ ปีที่แล้ว 12 ที่นั่ง ปรับเป็น 144 ที่นั่ง ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม ใช้ TGAT  TPAT4

สาขาวิชา นฤมิตศิลป์, การจัดการงานก่อสร้าง  ใช้ TGAT 100%

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ ปีที่แล้ว 93 ที่นั่ง ปรับเป็น 700 ที่นั่ง ปีนี้ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 120 ที่นั่ง

การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม ศิลปะการปรุงอาหารและการจัการบริการด้วยไมตรีจิต ใช้ TGAT 100%

 

คณะการบัญชีและการจัดการ รับ ปีทีแล้ว 445 ที่นั่ง ปรับเป็น 3,750 ที่นั่ง  ปีนี้ 138 ที่นั่ง ปรับเป็น 770 ที่นั่ง 

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใช้ TGAT 100%

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 111 ที่นั่ง ปรับเป็น 159 ที่นั่ง ปีนี้ 55 ที่นั่ง ปรับเป็น 132 ที่นัี่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย, ภาษาเพื่อการสร้างสื่อ,   ประวัติศาสตร์, การพัฒนาชุมชนและสังคม, ภาษาตะวันออก, ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ TGAT PAT 1

สาขาวิชา ภาษาจีน,  ใช้ TGAT A-Level ภาษาจีน

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รับ ปีที่แล้ว 135 ที่นั่ง ปรับเป็น 150 ที่นั่ง ปีนี้ 78 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ TGAT 100%

 

คณะศึกษาศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 88 ที่นั่ง ปีนี้ 56 ที่นั่ง ปรับเป็น 60 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ใช้ TGAT TPAT3 TPAT 5

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT5 A-Level คณิต1

สาขาวิชา สังคมศึกษา, ภาษาไทย,  ใช้ TGAT TPAT5

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ใช้ TGAT TPAT5 A-Level

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

สาขาวิชา จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้ TGAT 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รับ ปีที่แล้ว 27 ที่นั่ง ปรับเป็น 65 ที่นั่ง ปีนี้ 23 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการวัฒนธรรม ใช้ TGAT 100%

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับ ปีที่แล้ว 21 ที่นั่ง ปีนี้ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์, ดนตรี ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้ TGAT PAT5

 

คณะนิติศาสตร์ รับ ปีทีแล้ว 67 ที่นั่ง ปีนี้ 27 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ใช้ TGAT 100%

 

คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท.) รับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม  ใช้วิชาเฉพาะและA-Level (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท.) รับ 10ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้วิชาเฉพาะและA-Level(ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

1.2 รับแบบ “ใช้เกรดอย่างเดียว” รับ 291 ที่นั่ง ปรับเป็น 901 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ รับ 38 ที่นั่ง ปรับเป็น 69 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์โมเลกุล, นวัตกรรมทางชีววิทยา, พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

สาขาวิชา สถิติ พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ (ครู)

 

คณะเทคโนโลยี รับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ,เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีววิทยา, เกษตรศาสตร์,

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 65 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับ 39 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูลประยุกต์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, การจัดการงานก่อสร้าง  

 

คณะการบัญชีและการจัดการตอนแรกไม่เปิดรับ  ปรับมารับเป็น 385 ที่นั่ง

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ 22 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง 

การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม ศิลปะการปรุงอาหารและการจัการบริการด้วยไมตรีจิต

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 19 ที่นั่ง ปรับเป็น 84 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล, ประวัติศาสตร์, การพัฒนาชุมชนและสังคม, ภาษาตะวันออก (เกาหลี เขมร)

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,

 

คณะศึกษาศาสตร์ รับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คณะศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รับ 22 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการวัฒนธรรม

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต, ดนตรีศึกษา

 

คณะนิติศาสตร์ จากไม่เปิดรับ เปิดรับเป็น 18 ที่นั่ง

 

1.3 รับแบบกสพท รับ 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ TPAT1 30 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิต1 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 1,429 ที่นั่ง  ปรับครั้งที่ 2 เป็น 6,573 ที่นั่ง

ปีนี้ 1,003 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติผู้สมัคร 

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ตามประกาศด้านบน

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0