Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร :  วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ :  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : **วันที่ 26 พฤษภาคม 2566**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 135 ปีนี้ 45 ที่นั่ง

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ฺ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ศึกษา ดนตรีศึกษา ประถมศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

คำเตือน ผู้ที่จะเลือกคณะครุศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ ปี65 150 ที่นั่ง ปี66 190 ที่นั่ง ปี67 150 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ใช้ GPAX 100 %

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา ใช้ GPAX 100 %

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ  ปี65 180 ที่นั่ง ปี66 200 ที่นั่ง ปี67 310 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นิติศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ GPAX 100 %

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ ปี65 105 ที่นั่ง ปี66 500 ที่นั่ง ปี67 390 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการ บัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา (แขนงวิชา การจัดการกีฬา การฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย), เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ใช้ GPAX 100 %

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  จำนวนรับ ปี65 60 ที่นั่ง ปี66 80 ที่นั่ง ปี67 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , การโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ ใช้ GPAX 100 %

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี จำนวนรับ ปี66 80 ที่นั่ง ปี67 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชา พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีอาหาร) ใช้ GPAX 100 %

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 225 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล ใช้ GPAX 100 %

 

วิทยาลัยธาตุพนม จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน การจัดการธุรกิจกาค้าสมัยใหม่ ใช้ GPAX 100 %

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

สาขาวิชา หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ใช้ GPAX 100 %

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ใช้ GPAX 100 %

 

วิทยาลัยการบิน การศึกษาและวิจัยนานาชาติ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการการบิน ใช้ GPAX 100 %

 

วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนีนครพนม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ ปี65 28 ที่นั่ง  ปี66 38 ที่นั่ง ปี67 28 ที่นั่ง ปรับเป็น 29 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 20 % ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

TPAT3 15 % ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

A-Level วิชา คณิตศาสตร์ 1 15 % ชีววิทยา 15 % ภาษาอังกฤษ 20 % เคมี 15 % ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี66 1,413 ที่นั่ง ปี67 1,489 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีแผนการเรียนตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

คะแนนที่ใช้สอบเฉพาะสาขาที่กำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

ปี67 ฟรี

 

ปี66

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ3 มหาวิทยาลัยนครพนม <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0