Breaking News

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา2563 โดยสมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้หรือกลุ่มเต็ม อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1)

⇒สมัครกับเว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 17-27 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นยันเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 บางสาขา

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะที่เปิดรับ

หลักสูตรปกติ จำนวนรับทั้งหมด 2,389 ที่นั่ง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักสูตร (นานาชาติ)   ทุกสาขาต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ ทุกสาขายกเว้นวัสดุศาสตร์ มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกือบทุกสาขายกเว้นชีววิทยากำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เกษตร,นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะพยาบาลศาสตร์

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  กำหนดเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา,วรรณกรรมสำหรับเด็ก,สารสนเทศศึกษา,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ),ภาษาอังกฤษ , ภาษาตะวันออก(เกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น) ,ภาษาไทย  กำหนดเกรดเฉลี่ยทุกสาขา

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  การศึกษาปฐมวัย,ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า  แต่ละสาขามีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาพิเศษ,จิตวิทยาและการแนะแนว,อุตสาหกรรมศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บางสาขามีการกำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50 ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง) ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การเมืองการปกครอง,รัฐประศาสนศาสตร์,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด,การเงิน,ธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(เอกคู่),ธูรกิจเพื่อสังคม  กำหนดเกรดเฉลี่ยตามสาขา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

หลักสูตรโครงการพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 275 ที่นั่ง

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา(วิชาเอกการวิจัยสังควิทยาเพื่อการพัฒนา,การพัฒนาชุมชนเมือง),สาขาวิชาประวัติศาสตร์  บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด,การเงิน),สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(เอกคู่),ธุรกิจเพื่อสังคม  เกรดเฉลี่ยกำหนดตามคณะและสาขาระบุไว้

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒2,664 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกาพบำบัด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์,วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม,วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย,วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน,วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCASรอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1) มศว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน   <<คลิกสมัครที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

สำหรับน้องที่ต้องการข่าวสารและพูดคุยกัน สำหรับกลุ่ม มศว  เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น