TCAS64 รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบ3 Admission1 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ3 Admission1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันิสทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่ ,วิชาเอก พืชสวน ,วิชาสัตวศาสตร์ ,วิชาเอกประมง) , สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ 100 %

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา จุลชีววิทยา,เคมี ,ฟิสิกส์ชีววิทยาการแพทย์ ,วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,คณิตศาสตร์,ชีววิทยา  เฉพาะสาขาวิชา ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปวส.)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX O-NET PAT1 PAT2

 

คณะนิติศาสตร์ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ 100 %

 

คณะบริหารศาสตร์ 

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ,การตลาด ,การตลาด (ค้าปลีก) ,การจัดการการโรงแรม ,การเงินและการลงทุน ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ,การบัญชี ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00

สอบสัมภาษณ์ 100 %

 

วิทยาแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์  ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX GPA GPA คณิตศาสตร์ สอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT PAT2 สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมโยธา ,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนปี2 ,วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

สอบสัมภาษณ์

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การท่องเที่ยว ,การพัฒนาสังคม ,ภาษาไทยและการสื่อสาร ,ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ,ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ,นิเทศศาสตร์ ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

สอบสัมภาษณ์

เฉพาะสาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA (ไทย สังคม อังกฤษเฉลี่ยรวมกัน) ไม่ต่ำกว่า2.75  O-NET 100 %

เฉพาะสาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA (ไทย สังคม อังกฤษเฉลี่ยรวมกัน) ไม่ต่ำกว่า2.75

 

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชา การปกครอง,รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอก การบริหารองค์การ ,วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น) ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

สอบสัมภาษณ์

 

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย ,พลศึกษา ,ดนตรีศึกษา,สังคมศึกษา ,ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีววิทยา ,เทคโนโลยี ,คณิตศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX O-NET GAT PAT5

สอบสัมภาษณ์

 

คณะเภสัชศาสตร์ รับผ่านกสพท

 

*หลักสูตรการรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรอประกาศอีกครั้ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ตามคณะและสาขาประกาศรายละเอียดด้านบน

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 และ Admission2 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0