Breaking News

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1) ปีการศึกษา2563 โดยสมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1)

⇒สมัครกับเว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 17-27 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นยันเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 บางสาขา

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 550 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒V-NET หรือ O-NET หรือ วิชาสามัญ

 

สำนักวิชาการสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 65 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET และ GAT-PAT

*ข้อสังเกต รบกวนทางมหาวิทยาลัยหรือน้องได้อ่านระเบียบการ คือ O-NET รวมกันใช้ 100 % และ GAT-PAT รวมกันใช้ 100 % รวม 200 % แล้ว อันนี้ระเบียบการเขียนผิดหรือเปล่า ใช้แค่ O-NETหรือ GAT-PAT  หรือของเดิมถูกต้องอยู่แล้ว

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET  รวมกันมากกว่าหรือเท่ากั[ 20 % เฉพาะหลักสูตรเกษตรศาสตรและนวัตกรรม  รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 30%

⇒GAT-PAT1 PAT2 เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ,หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ONET หรือ GAT/PAT มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET หรือ GAT/PAT หรือวิชาสามัญ

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 350 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ(นานาชาติ),หลักสูตรภาษาจีน,หลักสูตรอาเซียนศึกษา, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET หรือ GAT/PAT หรือวิชาสามัญ

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณชุมชน) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 205 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET หรือวิชาสามัญ  หรือGAT-PAT

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒O-NET กำหนดคะแนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มากกว่า 25 คะแนน

PAT4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,650 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามสำนักวิชาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามสำนักวิชาระบุไว้

 

4.ค่าสมัคร

ค่าสมัครรอบ 3 รับตรงร่วม อันดับละ 100 บาท + ค่าบริการ 50 บาท

ถ้าน้องเลือกเต็มที่เลย 6 อันดับ ก็จะเสียสูงสุดอยู่ที่ 650 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละสาขา TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ม.วลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *