Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา2563 สมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์,การออกแบบสื่อนวัตกรรม,ทัศนศิลป์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะพยาบาลศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % PAT2 30 %

 

คณะเภสัชศาสตร์  

⇒สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสหเวชศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % PAT2 30 %

 

คณะนิติศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 50%

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำและไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำและไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธูรกิจ,(มหาลัยน่าจะพิมพ์ตก) ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำและไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำและไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำและไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒หลักสูตรวิทยศาตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พม่าศึกษา,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาอังกฤษ,ภาษาเกาหลี,นาฏศิลป์ไทย 

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ,พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ออกกำลังกาย กำหนดคะแนนขั่นต่ำGAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะสังคมศาสตร์  

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์ 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,พัฒนาสังคม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาลัยนานาชาติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะแพทยศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

O-NET คะแนนรวม 5 กลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

วิชาเฉพาะแพทย์ 30%
วิชาสามัญ 70% (ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา)
1) วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
2) คณิตศาสตร์ 1 20%
3) ภาษาอังกฤษ 20%
4) ภาษาไทย 10%
5) สังคมศึกษา 10%

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ยังไม่ได้ระบุ คณะและสาขาที่เปิดรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒มีหน่วยกิตตามคณะระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง TCAS  ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น