Breaking News
Home / รับตรง/TCAS63 / TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน 63 <<คลิกอ่านต่อที่นี่ / TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2563

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา2563 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

⇒กรอบทะเบียนประวัติที่เว็บมหาวิทยาลัย : วันที่ 1 มิถุนายน 2563

⇒รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 10-13 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ภาคปกติ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ,หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ,การจัดการบริการสังคม จิตวิทยา,นิเทศศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์,ภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่เศสเพื่อการสื่อสาร,ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ,วิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ,ศาสนาและปรัชญา,เศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการ ,กลุ่มวิชาการตลาด ,กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ,กลุ่มวิชาการเงิน ,กลุ่มวิชาจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม,กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว  ทั้งหมดนี้เป็นภาคพิเศษนะจ้า

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การบริหารท้องถิ่น,การบริหารทั่วไป, ⇐เปิดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ,นิติศาสตร์บัณฑิต,รัฐศาสตร์บัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีวเคมี,ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วาริชศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,วิชาสถิติ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะวิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมระบบสมองฝังตัว,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน,สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย,สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ,อนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม,ออกแบบเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)

คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ภาษาจีน,เทคโนโลยีการศึกษา

คณะโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์,การจัดการโลจิสติกส์,การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี,วิทยาการเดินเรือ  หลายสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการและการสอนกีฬา,วิทยาศาสตร์การออกำลังกายและการกีฬา,สื่อสารมวลชนทางกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด,ชีวเวชศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,พยาธิวิทยากายวิภาค,โภชบำบัดและการกำหนดอาหาร

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  บริหารธุรกิจบัณฑิต,การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน,เทคโนโลยีการเกษตร(ด้านพืช),เทคโนโลยีสารสนเทศ,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ,ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  , หลายสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ,ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ,อัญมณีและเครื่องประดับ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน,การบริหารทั่วไป,เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  กลุ่มวิชาพืชศาสตร์,กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์,สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

โครงการจัดการตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

แต่ละคณะอาจจะมีจำนวนรับการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องติดตามช่วงใกล้เปิดรับสมัครอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ย หน่วยกิตสะสมตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 มหาวิทยาลัยบูรพา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *