Breaking News

รอบ4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ4 รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

# หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 15:49:55 }
รายละเอียด
2 Interview Candidate Announcement TCAS 4 International Academy of Aviation Industry (IAAI) Academic Year 2023
{ 2023-06-02 15:32:33 }
รายละเอียด
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 14:40:58 }
รายละเอียด
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 14:26:06 }
รายละเอียด
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 11:58:01 }
รายละเอียด
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 09:43:56 }
รายละเอียด
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 08:20:27 }
รายละเอียด
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 08:20:10 }
รายละเอียด
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 14:11:14 }
รายละเอียด

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

1รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-06-02 11:58:34 }รายละเอียด2รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2565
{ 2022-06-01 08:04:10 }รายละเอียด

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566

กำหนดการ แต่ละสาขาไม่เหมือนกัน สมัครสาขาไหน เช็คกำหนดการก่อนด้วยนะ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 75 ที่นั่ง สอบสัมสัมภาษณ์อย่างเดียว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร นานาชาติ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 3 ที่นั่ง สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนรับ 25 ที่นั่ง สอบสัมสัมภาษณ์อย่างเดียว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม การออกแบบภาพแวดล้อมภายใน ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์เกษตร

 

คณะเทคโนโลยีเกษตร จำนวนรับ 170 ที่นั่ง สอบสัมสัมภาษณ์อย่างเดียว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ นวัตกรรมการผลิตสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสมาร์ตฟาร์ม

หลักสูตร 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ +การจัดการสมาร์ตฟาร์ม

 

วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวนรับทั้งหมด450 ที่นั่ง  สอบสัมสัมภาษณ์อย่างเดียว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ (แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์) นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 155 ที่นั่ง สอบสัมสัมภาษณ์อย่างเดียว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธูรกิจและการจัดการ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

898 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่คัดเลือก

ตามสาขา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  <<คลิกสมัครที่นี่>>

*กดเข้าระบบและลงทะเบียน เมื่อจะสมัคร

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0