TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2564

 

 

รอบที่4 รับตรงอิสระ รอบเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2564

คณะที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 53 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน)  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวนรับทั้งหมด 270 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษบางส่วน) , สถิติประยุกต์  , สถิติธุรกิจประกันภัย , คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 352 ที่นั่ง

สำหรับน้องม.6 และปวช

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ , เทคโนโลยีวิศวกรมพอลิเมอร์ , เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนวัติ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา  เทคโนโลยีวิศวกรรมยนต์ ,เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ , เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาโทรคมนาคม), เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต ,การจัดการกระบวนการผลิต ), การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ,  โครงการสมบทพิเศษ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเชื่อม , เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) , ออกแบบแม่พิมพ์  หลักสูตร2-3 ปี สำหรับปวส. ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นานาชาติ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,  เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต , วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ , วิศวกรรมเกษตรและอาหาร , วิศวกรรมสารสนเทศและเครื่อข่าย ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร , เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต . การจัดการอุตสาหกรรม ,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตร 2 ปีครึ่ง สำหรับ ปวส. ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา  การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม , บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา  การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม , บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตร 3 ปี สำหรับ ปวส. ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

เรียนที่ ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ , การบัญชี , บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 55 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนวัติ (แขนงวิชาวิศวกรมไฟฟ้ากำลัง ,วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ) , เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี , เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ,วิศวกรรมโลหะการ ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

ระเบียบการ รอบ4 รอบเพิ่มเติม มจพ พระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

รอบที่4 ครั้งที่ 4 หมดเขตแล้ว

1. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง 

เปิดรับสมัคร วันที่ 1-9 มิถุนายน 2564

1.1 โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ยื่นเกรดและ Portfolio  ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

1.2 โครงการยกระดับการศึกษานักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2 ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ยื่นเกรดและ Portfolio  ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2564 

เปิดรับสมัคร วันที่ 3-9 มิถุนายน 2564

 

เรียนที่กรุงเทพ

⇒คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ทุกสาขาที่เปิดรับโครงการปกติ  จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล , วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ , วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   ใช้โอเน็ต

สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง , วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 9 ที่นั่ง

โครงการสมทบพิเศษ

สาขาที่เปิดรับ  วิศวกรรมโยธา ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

โครงการปกติ

สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมวิสดุ ,วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม   ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

⇒คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติและสมบทพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 385 ที่นั่ง   ทุกสาขา ใช้คะแนนสอบตามที่สาขาระบุ อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 18 ที่นั่ง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒วิทยาลัยนานาชาติ โครงการปกติ  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง กรณีได้เกรดมากกว่า 3.00  ไม่ใช้ GAT-PAT โอเน็ต และวิชาสามัญ  หรือจะยื่นคะแนนสอบ อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

⇒คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง ใช้เพียงโอเน็ตเท่านั่น

⇒คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง ใช้เพียงโอเน็ตเท่านั่น

⇒คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 240 ที่นั่ง  ใช้เพียงโอเน็ตเท่านั่น

 

เรียนที่ระยอง

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ใช้เกรดยื่นอย่างเดียว

⇒คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 240 ที่นั่ง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ใช้เกรดยื่นอย่างเดียว

⇒คณะบริหารธุรกิจ โครงการปกติ  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ใช้เกรดยื่นอย่างเดียว

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงสมทบ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2564

 

โครงการอื่น รอประกาศอีกคัร้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. เด็กซิ่วไม่รับใช่ไหมคะ มจพ อยากสมัคแต่ไม่กล้าลาออกจากที่เดิมกลัวไม่ติด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0