Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

มก บางเขน

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2566

สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (ถ้ามี) : วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2566

 

มก ศรีราชา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

 

มกกำแพงแสน

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566

 

มก สกลนคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1.  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย หรือ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.75 ; หรือ
  2. มีคะแนน TGAT ไม่ต่ำกว่า 45.00 ; หรือ
  3. มีใบประกาศนียบัตรชุดวิชา Non Degree ในระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1.  แนะนำตนเองให้น่าสนใจ และนำเสนอเป้าหมายในอนาคตหลังเรียนจบ ด้วย Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที (20 คะแนน) ; และ
  2. สรุปประวัติผลงานเด่นและประสบการณ์ที่ประทับใจ โดยจัดทำเป็นโปสเตอร์ Infographic ขนาด 1 หน้ากระดาษ A3 (30 คะแนน) ; และ
  3. สอบสัมภาษณ์ และวัดสมรรถนะ (50 คะแนน)
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 14
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 17
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 9
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 56
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 13
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 25
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากโรงเรียนสองภาษา ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  2.  ผลคะแนน GED
 2.  มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  4.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3.  ประวัติผลงาน : กิจกรรมระหว่างศึกษา การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ฯลฯ
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 60.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  มีประวัติผลงานหรือกิจกรรมด้านประมงหรือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ผลงาน
 5.  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  ประวัติผลงานตามคุณสมบัติ ข้อ 4
 3.  การสอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 19
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
   (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2.  ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน โดยแต่ละวิชา
   มีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2.  TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 1225.00 คะแนน
  3.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลคะแนน GED สัดส่วน 20.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 5.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5.  A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 25.00
 4.  A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 25.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 15
 1.  แบ่งคุณสมบัติการรับเข้าเป็น 2 ประเภท สามารถสมัครประเภทใดประเภทหนึ่งได้ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ประเภทผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   – มีคะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ
   – มีคะแนนTPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  2.  ประเภทผู้สมัครสัญชาติไทย จากโรงเรียนนานาชาติ/ต่างประเทศ มีคะแนนข้อใดข้อหนึ่ง
   -มีผลคะแนนผลการสอบ GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน
   -หรือมีผลคะแนนการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และผลคะแนนการสอบ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
   -หรือผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (หรือเทียบเท่า)
   -หรือใบรับรองอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2.  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) หรือผลคะแนน GED หรือผลคะแนนการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สัดส่วน 25.00
 2.  ผลคะแนน TGAT และ TPAT3 สำหรับผู้สมัครประเภทที่ 1 สัดส่วน 25.00
 3.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 4.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6 สายสามัญ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 21
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2.  ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน โดยแต่ละวิชามีคะแนน ไม่ต่ำกว่า 145.00 คะแนน
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2.  TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3.  TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4.  TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8.  SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)/ผลคะแนน GED สัดส่วน 50.00
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ ผลสอบ Duolingo ไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน
  2.  ผลสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00 TPAT3 ความนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00 A-Level Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 สัดส่วน 30.00 และ A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
  3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  4.  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1.  ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก
  1.  คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2.  ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) 25
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ) 13
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2.  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.75 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
 3.  ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือ ผลสอบ Duolingo ไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน
  2.  ผลสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00 TPAT3 ความนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00 A-Level Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 สัดส่วน 30.00 และ A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 4.  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  มีผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4.  ประวัติผลงาน (Portfolio)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 33
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 17.00 คะแนน
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4.  A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5.  A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4.  A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree – นานาชาติ พิเศษ) 5
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  มีผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยแต่ละวิชาสามารถใช้ผลคะแนนการสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  วิชาภาษาอังกฤษ
   – TOEFL PBT≥ 548,iBT≥ 79,CBT≥ 211, ITP≥ 548
   – IELTS Overall band Score≥ 5.5
   – RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2.  วิชาคณิตศาสตร์
   – A-Level Math1 ≥ ค่าเฉลี่ย
   – SAT I Math ≥ 650
   – AP Calculus AB or BC ≥ 3
   – Cambridge A Levels Math or Further Maths ≥ C
   – Cambridge AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   – Cambridge GCSE or IGCSE Math ≥ A
   – IB Diploma Math HL ≥ 5
   – ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  3.  วิชาฟิสิกส์
   – A-Level Physics ≥ ค่าเฉลี่ย
   – AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   – Cambridge A Levels Physics ≥C
   – Cambridge AS Levels Physics ≥B
   – Cambridge GCSE or IGCSE Physics ≥A
   – IB Diploma Physics HL≥5
   – ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตรไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
 1.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 10
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3.  ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  3.1 ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ ผลสอบ Duolingo ไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน
  3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3.3 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศและมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1.  ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3.  การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1.  คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2.  ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 35.00
 4.  ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 25.00
  1.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วนย่อย 1.00
  2.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วนย่อย 1.00
 1.  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3.  V-NET (รวมทุกทักษะ) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3.  V-NET (รวมทุกทักษะ) สัดส่วน 20.00
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 9
 1.  มีผลงานการแข่งขันกีฬาระดับตัวแทนทีมชาติไทยหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย หรือตามที่โครงการฯ กำหนด
 1.  การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 3.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 50.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 28
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
 2.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 19.00 คะแนน
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 2.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 25.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 50.00
 4.  การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 5.  A-Level Math ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2.  A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 15.00
 2.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 15.00
 3.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 15.00
 4.  TGAT3 สมรรถนะการทำงาน สัดส่วน 5.00
 5.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วน 50.00
 6.  การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 30
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 2.  A-Level Math ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
  2.  A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 3.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 4.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 2.  A-Level Math ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 50.00
  1.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  2.  A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 3.  การสอบสัมภาษณ์
 4.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 20
 1.  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.20 หรือเทียบเท่า
 3.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2.  TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3.  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4.  KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  5.  OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6.  GAT ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  7.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  8.  SAT (Evidence-based reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
  9.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ พิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการฯ
 4.  ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1.  SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  2.  PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
  3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  4.  ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.5
 5.  บุตรหลานผู้ประกอบการ/ประกอบกิจการส่วนตัว โดยเป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นเจ้าของร่วม
 6.  หมายเหตุ
  1. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT OOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบการสมัคร
 1.  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ในข้อ 2, 3 หรือ 4 ที่กำหนดอย่างน้อย 1 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2.  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 100.00
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4.  A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 5.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 6.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 60
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  มีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยอัพโหลดในวันสมัครผ่านระบบรับสมัคร
 5.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
 1.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 50.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วน 10.00
 4.  A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สัดส่วน 10.00
 5.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 6.  A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 10.00
 7.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 15
 1.  กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
  1.  มีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2.  กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
  1.  มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือผลการสอบ GED 4 รายวิชา มีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 3.  คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL (PBT/ITP ≥ 543, IBT ≥ 72) หรือ IELTS ≥ 5.5 หรือ OOPT ≥ 61 หรือ KU EPT ≥ 51 หรือ CU-TEP ≥ 75 หรือ TOEIC ≥ 700
 4.  Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ)
 5.  ประวัติผลงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการนำเสนอในที่สาธารณะ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)
 6.  คะแนนทดสอบ SAT Math (ถ้ามี)
 7.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1.  Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 2.  การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 75.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 6.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  A-level Math 1 คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 35.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 15.00
 4.  A-Level Chem เคมี สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6.  ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง ประกอบด้วยประวัติที่แสดงตัวตน ผลงานที่แสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสิ่งทอ แฟชั่น และนวัตกรรมต่าง ๆ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 7.  การสอบสัมภาษณ์
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2.  ผลการสัมภาษณ์และประวัติผลงานเชิงประจักษ์ สัดส่วน 70.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  คะแนนรวม 3 วิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 35.00
 2.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 45.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลักสูตรแกนกลางหรือเทียบเท่า
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 6.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  A-Level Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9.  A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10.  คะแนนรวมข้อ 5 ถึงข้อ 9 ไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4.  A-Level Chem เคมี สัดส่วน 25.00
 5.  A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 15.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 7
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  สอบสัมภาษณ์
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3.  TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 7
 1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8.  A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9.  A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10.  สอบสัมภาษณ์
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 3.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4.  A-Level Chem เคมี สัดส่วน 15.00
 5.  A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 15.00
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 16
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  สอบปฏิบัติความสามารถทางดนตรีไทย อย่างน้อย 1 เครื่องมือ (ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม,ฆ้องวงใหญ่,ฆ้องวงเล็ก,ปี่ใน,ขลุ่ยเพียงออ,ซอด้วง,ซออู้,ซอสามสาย,จะเข้,ขิมสาย,ขับร้อง)
  กำหนดสอบปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สาขาวิชาดนตรีไทย ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มสอบเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สัดส่วน 80.00
 2.  การสอบสัมภาษณ์
  กำหนดสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ สาขาวิชาดนตรีไทย ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มสอบเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สัดส่วน 20.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 70
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 60.00
 3.  เงื่อนไข
  นิสิตทุกคนจะต้องเดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลีตามมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในช่วงชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา (อาทิ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ให้แก่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาเอง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Eastern Languages KU
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 7.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 1.00
 3.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 1.00
 4.  A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 1.00
 5.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6.  A-Level Ger ภาษาเยอรมัน สัดส่วน 3.00
ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4.  A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 3.  A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 4.  A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 10.00
 5.  A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 65
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 100.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 100.00
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 25
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 80
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 31
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 35
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 35
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 40
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 51
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 49
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 1.  พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน สัดส่วน 100.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2.  คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3.  หน่วยกิตเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 1.  TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 2.  TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 15.00
 3.  TGAT3 สมรรถนะการทำงาน สัดส่วน 15.00
 4.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 2.  A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 40.00
 3.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 11
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2.  คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 5.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 1.  TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 2.  A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สัดส่วน 40.00
 3.  TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 26
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 4.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 5.  ต้องมีคะแนน TPAT5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
 1.  พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน สัดส่วน 100.00
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาต่างประเทศ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 80
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาต่างประเทศ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาต่างประเทศ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาไทย พิเศษ) 70
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาต่างประเทศ) 60
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 40
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาต่างประเทศ) 40
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ) 90
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย พิเศษ) 90
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาต่างประเทศ) 30
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาต่างประเทศ) 30
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาษาไทย ปกติ) 45
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) 35
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย (ภาษาไทย ปกติ) 25
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 35
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 50
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาษาไทย พิเศษ) 40
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 12
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 29
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1.  เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่อง เเรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุริจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
 2.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  เรียงความ สัดส่วน 100.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1.  เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุริจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (การจัดการโรงแรม)
 2.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  เรียงความ สัดส่วน 100.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1.  เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุริจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
 2.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.  เรียงความ สัดส่วน 100.00
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 9
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 80
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 80
 1.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 2.  หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 100.00
คณะอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 5
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ) 90
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย พิเศษ) 90
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาษาไทย พิเศษ) 56
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาไทย ปกติ) 5
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาษาไทย พิเศษ) 15
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย พิเศษ) 32
  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน

  1. อ่านรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0