Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ4  ราชภัฏโคราช67

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 พฤษภาคม -9 มิถุนายน 2567

ชำระค่าสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 17 มิถุนายน 2567

*ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รายละเอียดของการรับของปีที่แล้ว

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ, เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรด2.50 ใช้ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา  เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้A-Levelคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรด3.00 ขึ้นไป ใช้A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า) เกรด2.00 ขึ้นไป ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT5

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, ,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคนิคสัตวแพทย์,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม,สถิติประยุกต์,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรด2.00 ขึ้นไป ใช้คะแนนสอบ ตามสาขาระบุไว้

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา เทคนิคสัตวแพทย์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรด2.00 ขึ้นไป ใช้ GPAX

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนาสังคม, ภาษาไทย, สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้, การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ, การจัดการการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT2 A-Level วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินแการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด คอมพิวเตอร์  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

*หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

มีเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

คะแนนตามสาขาระบุไว้

*มีคะแนนสอบไม่ครบก็ยื่นได้ 

 

5.ค่าสมัครสอบ

250 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์ ทุกสาขา

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา67 <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0