Breaking News

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

 

*คณะและสาขาอื่่นๆ รอประกาศรับเพิ่มเติมอีกครั้งนะจ้า รอบอิสระ มีเปิดรับกว่านี้แน่นอน

 

1.รอบรับตรงอิสระ

กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ : วันที่ 5-8 มิถุนายน 2564

ชำระค่าสมัครสอบ : วะันที่ 5-9 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 205 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร , ภูมิศาสตร์ , วิทยาศาสตร์การประมง , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์ , เกษตรแม่นยำ , เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 300 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ , ฟิสิกส์ประยุกต์ , สถิติ , วิทยาการข้อมุลและการวิเคราะห์ ,

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา  โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวนรับ 120 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การแพทย์ , วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) , พยาธิวิทยากายวิภาพ

 

คณะสาธารณสุขศาตร์  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยว

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 85 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา , ภาษาจีน , ภาษาไทย , ภาษาฝรั่งเศส , นาฏศิลป์ไทย , ดุริยางคศาสตร์ไทย, ดุยางคศาสตร์สากล (แขนงวงิชาดนตรีประยุกต์ ดนตรีคลาสลิก)

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ , ฟิสิกส์ , เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

สาขาวิชา จิตวิทยา

 

วิทยาลัยนานาชาติ  จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

 

รวมทั้งหมด 869 ที่นั่ง

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

2.โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข 

กำหนดการรับสมัคร 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

⇒ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครให้กับมหาวิทยาลัย : วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 11 มิถุนายน 2564

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒เภสัชศาสตรบัณฑิต

 

จำนวนรับทั้งหมด

⇒5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

⇒อายุไม่เกิน 30 ปี

⇒คุณสมบัติอื่นตามประกาศระเบียบการ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GAT 15% Part เชื่อมโยง โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน  , GAT 15 % Part ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน ,

⇒PAT1  20 % โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

⇒PAT2 50 % โดยมีคะแนนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน และผลคะแนนการทดสอบรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50 % หรือ 450 เต็ม 900 คะแนน

 

ค่าสมุัครสอบ 

⇒ 300 บาท

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร , สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคเภสัชกรรม หรือ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จากสถาบันพระบรมราชชชนก กระทรวงสาธารณสุข , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาใบแสดงคะแนนจากการทดสอบ GAT-PAT , หลักฐานการชำระเงิน

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

3.โครงการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

กำหนดการรับสมัคร 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

⇒ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครให้กับมหาวิทยาลัย : วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

⇒สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 11 มิถุนายน 2564

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *