Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน รอบ4 67) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มน 67

เฉพาะ คณะทันตแพทยศาสตร์ New tract

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2567

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย : วันที่ 6 มิถุนายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ mytcas : วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

 

เฉพาะ เภสัชศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2567

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2567

สอบสัมภาษณ์ และส่งใบตรวจร่างกาย : วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

แบบเปิดรับหลายคณะ รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ปี67 รอประกาศ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ  ปี65 305 ที่นั่ง ปี66 260 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์ ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 580 ที่นั่ง ปี66 701 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 110 ที่นั่ง ปี66 46 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษอังกฤษ)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 80 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนรับ ปี65 30 ที่นั่ง ปี66 18 ที่นั่ง

สาขาวิชา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค

 

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 42 ที่นั่ง ปี66 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

สาขาวิชา การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนรับ ปี65 10 ที่นั่ง ปี66 59 ที่นั่ง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 205 ที่นั่ง ปี66 90 ที่นั่ง

สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 114 ที่นั่ง ปี66 21 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 70 ที่นั่ง ปี66 27 ที่นั่ง

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ พัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ  ปี65 150 ที่นั่ง ปี66 90 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยกรมนุษย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 2 ที่นั่ง ปีน66  5 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนชน

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต New track

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่65  1,696 +2 ที่นั่ง ปี66 874 + 5 ที่นั่ง

 

ปี67 รอบ 4 รับตรงอิสระ มน สาขาอื่นๆ จะทยอยประกาศเรื่อยๆ

เฉพาะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 ที่นั่ง

เฉพาะ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข 5 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต New track

อายุไม่เกิน 30 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาย วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข

อายุไม่เกิน 30 ปี

สำเร็จการศึกษาหหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต New track

GPAX 10 %

TPAT1 10 %

A-Level คณิต1  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10 % สังคมศึกษา ภาษาไทย วิชาละ 5 % แต่ละวิชา ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 %

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข

 

สาขาอื่นๆ อ้างอิงปี 66 ด้านล่าง

 

5.ค่าสมัครสอบ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต New track 1,000 บาท

300 บาท

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มน คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต New track  คลิกอ่านที่นี่ <<

 

ประกาศรับสมัคร รอบ4 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข คลิกอ่านที่นี่<<

 

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีทุนการศึกษาและอัตรามีงานทำ กว่า 90 %

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

2 comments

  1. ในเว็บไม่มีให้สมัครอะค่ะ มีแต่แพทย์ เภสัช อะค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0