Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ4 สวนสุนันทา 67

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 7 มิถุนายน 2567

สอบสัมภาษณ์ online เฉพาะสาขาที่สอบ : วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 มิถุนายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 390 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คหกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,  นิติวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ, ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา), วืทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี ), วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 250 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต การจัดการอสังหริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เทคโนโลยีไฟฟ้่ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตร การออกแบบบัณฑิต การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

หลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสากรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ การจัดการวิศวกรรม

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 430 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, ภาษาไทย, ภาษอังกฤษ , ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การจัดการพัฒนาสังคมและสังคม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

สาขาวิชา จิตรกรรม, ดนตรี, ศิลปะการแสดง การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์), การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 340 ที่นั่ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ, บริหารธุรกิจ บัญชี

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง

สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล ,นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ ,นวัตกรรมการจัดการ

 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 64 ที่นั่ง

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนรับทั้งหมด 210 ที่นั่ง

สาขาวิชา กัญชาเวชศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม, เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข, สาธารณสุขชุมชน, สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์,

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   จำนวนรับทั้งหมด 620 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารงานตำรวจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์

 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับทั้งหมด 155 ที่นั่ง

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ, การจัดการโรงแรม, ธุรกิจการบิน, การจัดการท่องเที่ยว, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริหาร, การจัดการโรงแรมและธุุรกิจที่พัก

*เปิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์

 

วิทยลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ 325 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเซนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี การจัดการการขนส่ง การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

 

⇒ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 24 ที่นั่ง

⇒ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 80 ที่นั่ง

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คลิกอ่านที่นี่

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 4 สวนสุนันทา 67 จำนวน 3,414 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

 

5.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่

 

เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษา รอบ4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 67  <<คลิกอ่านที่นี่

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีทุนการศึกษาและอัตรามีงานทำ กว่า 90 %

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0