Breaking News

รอบ5 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ5 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 กรกฏาคม 2565

ตรวจร่างกาย : วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2565

ส่งเอกสาร : วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

สัมภาษณ์ : วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 8 กรกฏาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย เวชระเบียน รังสีเทคนิค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉุกเฉินการแพทย์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 91 ที่นั่ง ปรับเป็น 138 ที่นั่ง

 

ภาคกลาง จำนวนรับ 55 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 14 ที่นั่ง ปรับเป็น 16 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ก่อนหน้าไม่ประกาศรับ ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพชรบุรี 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 ทีนั่ง โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐและเอกชน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง  ปรับเป็น 20 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพประสิทธิประสงค์ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ก่อนหน้าไม่ประกาศรับ ปรับเป็น 1 ที่นั่ง

 

ภาคเหนือ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 21 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 8 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

 

ภาคใต้ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 2 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ก่อนหน้าไม่ประกาศ  ปรับเป็น 1 ที่นั่ง

 

เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ 188 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ 72 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เวชระเบียน จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รังสีเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

 

รวมทั้งหมด 487 ที่นั่ง

จำนวนรับนี้ยังไม่ใช่จำนวนรับสุดท้าย

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 3.00 สาขาวิชารังสีเทคนิค

⇒เกรดเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

มีผลการเรียนสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

*ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 รอบที่ 1 -4

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPAX 20 %

GAT 40 %

PAT 2 40 %

เป็นค่าน้ำหนัก ไม่ใช้คะแนนขั่นต่ำ

 

5.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

รายงานการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ และเอกสารต่างๆ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

น้องที่ลงบรมที่ไหน อย่าลืมเข้ามากรอกข้อมูลกันหน่อยนะ <<คลิกกรอกที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

One comment

  1. ถ้าติดสัมภาษณ์รอบนี้ ตัวสำรอง จะต้องทำยังไงคะ ต้องรอให้ทางวิทยาลัยเรียกอีกรอบใช่ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *