Breaking News

TCAS63 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2563 โดยสมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่5 รับตรงอิสระ

⇒สมัครกับเว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 9-16 มิถุนายน 2563

⇒ชำระค่าสมัคร :  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

⇒คัดเลือกผู้สมัคร : วันที่ 10-18 มิถุนายน 2563

⇒ยื่นยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2563

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 260 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒V-NET หรือ O-NET หรือ วิชาสามัญ หรือ GAT

 

สำนักวิชาการสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 7 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่ 1 ใช้ GPAX ร่วมกับ Portfolkio

⇒ แบบที่ 2 O-NET และ GAT-PAT1 PAT2

*ข้อสังเกต รบกวนทางมหาวิทยาลัยหรือน้องได้อ่านระเบียบการ คือ O-NET รวมกันใช้ 100 % และ GAT-PAT รวมกันใช้ 100 % รวม 200 % แล้ว อันนี้ระเบียบการเขียนผิดหรือเปล่า ใช้แค่ O-NETหรือ GAT-PAT  หรือของเดิมถูกต้องอยู่แล้ว

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ,หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

⇒แบบที่2 ONET หรือ V-NET ร่วมกับ Portfolio มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำตามคณะและสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด – ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  ไม่มีการเปิดรับในรอบนี้

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 180 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ(นานาชาติ),หลักสูตรภาษาจีน,หลักสูตรอาเซียนศึกษา, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

⇒แบบี่2 O-NET หรือหรือวิชาสามัญ

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณชุมชน) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

⇒แบบี่2 O-NET

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด – ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  ไม่มีการเปิดรับในรอบนี้

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 125 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

⇒แบบที่2 O-NET หรือวิชาสามัญ  หรือGAT-PAT หรือวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี – คน

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ไม่มีการเปิดรับในรอบนี้

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 95 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

⇒แบบที่2 O-NET หรือวิชาสามัญ  หรือGAT-PAT หรือวิชาสามัญ

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แบบที่1 GPAX  ร่วมกัน Portfolio

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

987 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามสำนักวิชาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามสำนักวิชาระบุไว้

 

4.ค่าสมัคร

ค่าสมัคร 300 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละสาขา TCAS63 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ระบบ TCAS63 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น