Breaking News

TCAS68 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร TCAS68 รอบ1 Portfolio และ รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2568 แล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS68 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 แพทย์ มข จำนวนรับ 136 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ 1 68 

รอประกาศ

 

อ้างอิงปีที่แล้ว

รับสมัคร อบรมหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา : วันที่ 4 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2567

เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567

 

1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX) จำนวนรับ 44 ที่นั่ง

แบ่งเป็น

1.1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 29 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย

 

1.1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในประเทศหรือต่างประเทศ อายุไม่้เกิน 25 ปี

 

1.1.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ จำนวน 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียนในประเทศ หรือต่างประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี

 

1.2โครงการผู้ความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) จำนวนรับ 92 คน

แบ่งเป็น

1.2.1โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 67 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1.2.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อายุไม่เกิน 25 ปี

 

1.2.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ จำนวน 5-ภำำำำำำำำำำำำำำำำำ คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อายุไม่เกิน 25 ปี

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก รอบ Portfloio ปีการศึกษา2568

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 

คะแนนสอบวัดความรู้ BMAT หรือ MCAT 

*คะแนนสอบ BMAT รวม 2 Part ไม่ต่ำกว่า 8.0 Part3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

เฉพาะ โครงการผู้ความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) รอบ 1 แพทย์ มข 68

คะแนนสอบวัดความรู้ BMAT หรือ คะแนนสอบ NETSAT 

NETSAT วิชา ภาษาไทย 10 %  คณิตศาสตร์ 15 % ภาษาอังกฤษ 30 % เคมี  15 % ชีววิทยา 15 % ฟิสิกส์ 15 % คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 % และรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 70 คะแนน 

 

คำเตือนผลงาน จาก Portfolio 68 รอประกาศ

ต้องเป้น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง วุฒิบัตร ที่เป็นทางการจากโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (ไม่นับเอกสารจากสถาบันกวดวิชา หรือองค์กร เพื่อจัดตั้งเพื่อธุรกิจทางการศึกษา)

 

 

เอกสารที่ใช้สมัคร รอบ 1 Portflio แพทย์ มข 68

ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ผลคะแนนสอบ BMAT หรือ MCAT หรือ NETSAT  ตามโตรงการที่สมัคร

Portfolio

สำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร กรณีเคยทำ

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

อื่นๆ

 

 

รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2568 แพทย์ มข68 จำนวนรับ 148 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร รอประกาศ

 

แบ่งเป็น

2.1 โครงการโควตาพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 

2.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (inclusive) จำนวนรับ 112 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อยู่ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

 

แบ่งเป็น

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดเป็นพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (inclusive)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดเป็นพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ต้องมีภูมิสำเนานอกเขตอำเภอเมือง ยกเว้น บึงกาฬและหนองบัวลำภู

 

จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับเดิม ปี64-66

 

จำนวนรับ ปี 67 และ ปี 68

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ NETSAT วิชา ภาษาไทย 10 % ภาษาอังกฤษ  30 %  คณิตศาสตร์ 15  % เคมี 15 % ชีววิทยา 15 % ฟิสิกส์ 15 % แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน และรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 50 %

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

โครงการโควตาพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นเฉพาะ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

 

เฉพาะโครงการ CPIRD และ Inclusive  68

ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย

 

รอบ 3 ปีที่แล้ว การรับตรงทั่วประเทศ กสพท จำนวนรับ 20 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ปี68 รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร TCAS68 หลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0