Breaking News

TCAS61 รอบที่4 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 โดยผ่านระบบ TCAS รอบแอดมิชชั่น โดยเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง

 

เส้นทางการสอบเข้า

 

คลิกค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกค้นหารับตรงที่นี้<<

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,552 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยน่าจะเพิ่มมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
⇒เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
⇒เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่ คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
⇒ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด

 

4.วิชาที่ใช้

  1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
  2. O-net ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
  3. ผลคะแนนสอบ GAT/ PAT ให้ค่าน้ำหนัก 50%

 

5.ค่าสมัครสอบ

  • เลือกสมัคร 1 ชำระ 100 บาท
  • เลือกสมัคร 2  ชำระ 150 บาท
  • เลือกสมัคร 3 ชำระ 200 บาท
  • เลือกสมัคร 4 ชำระ 250 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือกของคณะและสาขา   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

ขอให้น้องอ่านคุณสมบัติของแต่ละคณะดีๆนะครับ บางวิชาต้องได้คะแนนเกินตามที่เค้ากำหนดด้วยนะ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *