Breaking News

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส รอบพอร์ต 65) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

*วิธีเข้าไปดู ล็อคอินแล้วตรวจสอบรายชื่อแล้วดูได้เลย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เด็กดีมีที่เรียน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS64 รอบที่1 Portfolio 28 โครงการ

โครงการเด็กดีมีที่เรียน สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

โครงการกีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, โครงการต่างๆ : วันที่ 1-20 ธันวาคม 2564

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : โครงการเด็กดีมี่ที่เรียน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , โครงการกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 15 มกราคม 2565 โครงการต่างๆ วันที่ 26 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : โครงการเด็กดีมี่ที่เรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 , โครงการกีฬา,ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 18 มกราคม 2565 โครงการต่างๆ วันที่ 27 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการเด็กดีมีที่เรียน หมดเขตรับสมัครแล้ว จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

 

รายละเอียด <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2โครงการส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา  จำนวนรับทั้งหมด 109 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและความปลอดภัย ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา พันธศาสตร์โมเลกุล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1.75

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 7ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสเนทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง นฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 37 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (ภาคปกติ นานาชาติ) การจัดการโรงแรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 18ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศิลปกรรมและวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยดุรยางศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นศิลปวัฒนธรรม จำนวนรับทั้งหมด 124 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ พยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 9 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา พันธศาสตร์โมเลกุล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.75

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 9 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 7 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 37 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติและอังกฤษ) การจัดการโรงแรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 18ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สังคมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลียไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมและวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 6ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยดุรยางศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4. โครงการรับนิสิตพิการ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 32 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติและอังกฤษ) การจัดการโรงแรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะดำเนินการรับเอง

 

5.โครงการช่อดอกปีบ จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 28 ที่นั่ง

รายละเอียด โครงการช่อดกปีบ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6. โครงการลูกพระบิดา สาสุข มมส (คณะสาธารณสุขศาสตร์) จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง ปีที่แล้วไม่เปิดรับ

⇒สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

7.โครงการเพชรราชพฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 96 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมทางชีวเคมี เคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา ชีววิทยา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์โมเลกุล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

8.โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 61 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

⇒สาขาวิชา  ประมง เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1.75

⇒สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สัตวศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

9.โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง จำนวนรับทั้งหมด 9 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คณะสัตวแพทยศสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

10.โครงการบุตรเกษตรกร จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

11.โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 57 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

12.โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 305 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ สื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ วิทยาการข้อมูลประยุกต์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

13.โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

14.โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบสถาปัตย์ และก่อสร้าง จำนวนรับทั้งหมด 192 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีทีแล้ว (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน  ภูมิสถาปัตยกรรม 5ปี นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

15.โครงการ MBS.Talent จำนวนรับทั้งหมด 1,566 ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

16.โครงการต้นกล้าชบาบาน จำนวนรับทั้งหมด 102 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้วและปรับเกรดรับลดลง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ ภาษาอังกฤษ) การจัดการโรงแรม   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

17.โครงการดาวอินทนิล จำนวนรับทั้งหมด 363 ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อ ฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาตะวันออก (เกาหลี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.60

 

18.โครงการ COPAG รอบที่1 จำนวนรับทั้งหมด 347 ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

19 โครงการเพชรเสมา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 110 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีทีแล้ว

⇒สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

20.โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม จำนวนรับทั้งหมด 102 ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ศิลปการแสดง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

21.โครงการศิษย์ก้นกฎิดนตรี จำนวนรับทั้งหมด 73 ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

⇒สาขาวิชา ดุริยางศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

22.โครงการต้นกล้านิติศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 233 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว คณะนิติศาสตร์

⇒สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2.โครงการดำเนินการ

1.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วมว จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

2.โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 69  ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว จำนวนรับทั้งหมด 17  ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว คณะเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

5.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีวพพระราชทาน  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง คณะสัตวแพทยศาสต จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้วร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

6.โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

*โดยเกรดเฉลี่ย ใช้ 5 เทอม ไม่รวมโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 

3. จำนวนรับทั้งหมด

5,384 ที่นั่ง

 

4.ค่าสมัครสอบ

โครงการความสามารถพิเศษ  เลือกได้  1 โครงการ 2 อันดับการเลือก (สาขาวิชา)  500 บาท

หรือ

โครงการต่างๆ 18 โครงการ สามารถ เลือกได้ 1 อันดับการเลือก / โครงการ /สาขาวิชา

หรือ

โครงการความสามารถพิเศษ + โครงการต่างๆ 18 โครงการ  เลือกได้  1 โครงการ 2 อันดับการเลือก (สาขาวิชา) และ  1 ใน 18 โครงการ 1 สาขาวิชา   รวมเลือกได้ 3 อันดับการเลือก 500 บาท

ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารทหารไทย

 

-พยายามทำความเข้าใจด้วยนะ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว ฉบับจริง

หลักสูตรการชำระเงิน

ใบแสดงผลการเรียน

ใบสมัครโครงการต่างๆ

clip vdo ตามโครงการที่กำหนด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Portfolio ยกเว้น โครงการต่างๆที่กองบริการศึกษาดำเนินการให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

อื่นๆ อ่านต่อที่ประกาศแต่ละคณะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครแต่ละโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

2 comments

  1. สวัสดีค่ะ หนูมีคำถามค่ะ คือตอนน้ีหนูเรียนอยู่ที่ วสส แต่อยากซิ่วไปเรียน วพบ ปี64นี้ค่ะ
    หนูต้องลาออกจาก วสส เลยไหมคะ หรือให้ติดวพบ ก่อน จึงลาออก ?
    (ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

  2. คือว่าหนูติดรอบ1แล้วต้องชำระเงินยังไงหรอคะ ต้องเข้าเว็บอะไรรึเปล่าคะ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น