TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส รอบพอร์ต 64) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2564

 

TCAS64 รอบที่1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

กำหนดการรับสมัคร

โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกนักเรียน : วันที่ 1-25 ตุลาคม 2564

 

รายละเอียด <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS64 รอบที่1 Portfolio 24 โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

ส่งใบสมัครและเอกสารการประกอบการสมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร : วันที่ 1-18 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ (โครงการส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา) : วันที่ 26 ธันวาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม : วันที่ 27 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียน TCAS : วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์ โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการเอง : วันที่ 6 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 มกราคม 2564

ยืนยันเข้าศึกษา : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 

รายละเอียด <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2โครงการส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา  จำนวนรับทั้งหมด 109 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ขั่นต่ำ 2.75

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและความปลอดภัย ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 6ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1.75

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสเนทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง นฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 37ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (ภาคปกติ นานาชาติ) การจัดการโรงแรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลียไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมและวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 2ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยดุรยางศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นศิลปวัฒนธรรม จำนวนรับทั้งหมด 124 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ พยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.75

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 47 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติและอังกฤษ) การจัดการโรงแรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลียไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมและวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 6ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยดุรยางศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.โครงการช่อดอกปีบ

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 28 ที่นั่ง

รายละเอียด โครงการช่อดกปีบ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.โครงการเพชรราชพฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

6.โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 78 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สัตวศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

7.โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง จำนวนรับทั้งหมด 4 ที่นั่ง คณะสัตวแพทยศสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

8.โครงการบุตรเกษตรกร จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

9.โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 42 ที่นั่ง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

10.โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 288 ที่นั่ง คณะวิทยาการสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ นิเทศศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อนฤมิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

11.โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ จำนวนรับทั้งหมด 285 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

12.โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบสถาปัตย์ และก่อสร้าง จำนวนรับทั้งหมด 222 ที่นั่ง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน  ภูมิสถาปัตยกรรม 5ปี นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

13.โครงการ MBS.Talent จำนวนรับทั้งหมด 1,618 ที่นั่ง คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

14.โครงการต้นกล้าชบาบาน จำนวนรับทั้งหมด 102 ที่นั่ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ ภาษาอังกฤษ) การจัดการโรงแรม   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

15.โครงการดาวอินทนิล จำนวนรับทั้งหมด 384 ที่นั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตะวันออก (เขมร ลาว เวียดนาม) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อ ฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภาษาตะวันออก (เกาหลี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ)  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

16.โครงการ COPAG รอบที่1 จำนวนรับทั้งหมด 465 ที่นั่ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

17.โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม จำนวรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ศิลปการแสดง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

18.โครงการศิษย์ก้นกฎิดนตรี จำนวนรับทั้งหมด 105 ที่นั่ง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

⇒สาขาวิชา ดุริยางศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

19.โครงการต้นกล้านิติศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง คณะนิติศาสตร์

⇒สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2.โครงการดำเนินการ

1.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วมว จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

2.โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 74 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง คณะเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

5.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีวพพระราชทาน  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

6.โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง คณะวิทยาการสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

7.โครงการเพชรเสมา จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 

 

*โดยเกรดเฉลี่ย ใช้ 5 เทอม ไม่รวมโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 

3.ค่าสมัครสอบ

โครงการความสามารถพิเศษ  เลือกได้ 2 สาขาวิชา 500 บาท

หรือ

โครงการความสามารถพิเศษและโครงการต่างๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ เลือกได้ 3 สาขาวิชา 500 บาท

หรือ

โครงการต่างๆที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ เลือกได้  1 สาขาวิชา

ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารทหารไทย

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว ฉบับจริง

หลักสูตรการชำระเงิน

ใบแสดงผลการเรียน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Portfolio ยกเว้น โครงการต่างๆที่กองบริการศึกษาดำเนินการให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครแต่ละโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

One comment

  1. สวัสดีค่ะ หนูมีคำถามค่ะ คือตอนน้ีหนูเรียนอยู่ที่ วสส แต่อยากซิ่วไปเรียน วพบ ปี64นี้ค่ะ
    หนูต้องลาออกจาก วสส เลยไหมคะ หรือให้ติดวพบ ก่อน จึงลาออก ?
    (ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *