Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส รอบพอร์ต 67) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

 

 

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่ >>

 

รอบ2 ครั้งที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่ >>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

TCAS67 รอบที่1 Portfolio 12 โครงการ

โครงการรอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับสมัคร : วันที่  20 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2566

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

สอบสัมภาษณ์ โครงการรอบที่ 1 Portfolio : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผล : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เปิดรับสมัคร: วันที่ 11-18 กันยายน 2566

สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน  : วันที่ 4 ตุลาคม 2566 โครงการครูแนะแนว : วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประกาศผล โครงการเด็กดีมีที่เรียน  : วันที่ 6 ตุลาคม 2566 โครงการครูแนะแนว : วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

 

โครงการกีฬา โครงการศิลปวัฒนธรรม

เปิดรับสมัคร : วันที่ 11-22 กันยายน 2566

สอบสัมภาษณ์ โครงการกีฬา วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โครงการศิลปวัฒนธรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2566

ประกาศผล วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการเด็กดีมีที่เรียน หมดเขตรับสมัครแล้ว จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

 

รายละเอียด <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2โครงการส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา  จำนวนรับทั้งหมด 109 ที่นั่ง จำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  หมดเขตรับสมัครแล้ว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 4ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมทางชีวเคมี  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 7 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 1 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสเนทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง นฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 23 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ภาคปกติ นานาชาติ) การจัดการการโรงแรมและบริการ ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วนไมตรีจิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การเมืองการปกครอง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 24 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา พลศึกษษและการกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมและวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 4 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

3.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นศิลปวัฒนธรรม จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 124 ที่นั่ง ปีนี้ 118 ที่นั่ง  หมดเขตรับสมัครแล้ว

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

⇒สาขาที่เปิดรับ พยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมทางชีวเคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) ประมง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิทยาการสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 1 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน นวัตกรรมการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 34 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจดจิทัลและระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติและอังกฤษ) การจัดการโรงแรมและบริการ ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 18 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 5ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 12 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา  จิตวิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมและวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 12 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การจัดการวัฒนธรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 3ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.โครงการรอบที่ 1 Portfolio

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 64 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 89 ที่นั่ง  ปี67 96 ที่นั่ง

สาขาวิชา ฟิสิกส์ สถิติ พันธุศาสตร์โมเลกุล พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, นวัตกรรมทางชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ฟิสิกส์ (ครู) จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปี66 58 ที่นั่ง ปี67 61 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, ประมง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, สัตวศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 12 ที่นั่ง ปี67 21 ที่นั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี 66 18 ที่นั่ง ปี67 56 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 302 ที่นั่ง ปี67 362 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลประยุกต์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 253 ที่นั่ง ปี67 226 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม  นวัตกรรมการออกแบบ, การจัดการงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 966 ที่นั่ง ปี67 883 ที่นั่ง

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด ปี66 213 ที่นั่ง ปี67 289 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการโรงแรมและบริการ, การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 241 ที่นั่ง ปี67 277 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  (เขมร ลาว) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  (เวียดนาม)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน, ภาษาตะวันออก (เกาหลี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ) ภาษาเพื่อการสร้างสื่อ, ภาษาอังกฤษ,  ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น), เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.60

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด 420 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 90  ที่นั่ง

สาขาวิชา จิตวิทยา พลศึกษาและกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 87 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการวัฒนธรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 250 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  

 

 

โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการรับนิสิตพิการ

 

2.โครงการดำเนินการ

 

1.โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 69  ที่นั่ง ปี66 65 ที่นั่ง  ปี67 67 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

2.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วมว จำนวนรับทั้งหมด ปี65 3 ที่นั่ง ปี66 6 ที่นั่ง  ปี67 8 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์โมเลกุล นวัตกรรมทางชีวเคมี

*ปี65 รับคณะเภสัชศาสตร์

 

3.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว คณะเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

4.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน  จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับเท่าเดิมจากปีที่แล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

5.โครงการ MBS Startup boot จำนวนรับทั้งหมด 380 ที่นั่ง จำนวนรับลดลงจากปีที่แล้ว คณะการบัญชีและการจัดการ

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

 

3. จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 5,384 ที่นั่ง ปี66 5,735 ที่นั่ง ปี67 5,584

 

4.ค่าสมัครสอบ

โครงการความสามารถพิเศษ  เลือกได้  1 โครงการ 2 อันดับการเลือก (สาขาวิชา)  500 บาท

หรือ

โครงการต่างๆ 18 โครงการ สามารถ เลือกได้ 1 อันดับการเลือก / โครงการ /สาขาวิชา

หรือ

โครงการความสามารถพิเศษ + โครงการต่างๆ 18 โครงการ  เลือกได้  1 โครงการ 2 อันดับการเลือก (สาขาวิชา) และ  1 ใน 18 โครงการ 1 สาขาวิชา   รวมเลือกได้ 3 อันดับการเลือก 500 บาท

ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารทหารไทย

 

-พยายามทำความเข้าใจด้วยนะ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว ฉบับจริง

หลักสูตรการชำระเงิน

ใบแสดงผลการเรียน

ใบสมัครโครงการต่างๆ

clip vdo ตามโครงการที่กำหนด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Portfolio ยกเว้น โครงการต่างๆที่กองบริการศึกษาดำเนินการให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

อื่นๆ อ่านต่อที่ประกาศแต่ละคณะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครแต่ละโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>  หรือ

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

รอบ2 ครั้งที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

2 comments

  1. สวัสดีค่ะ หนูมีคำถามค่ะ คือตอนน้ีหนูเรียนอยู่ที่ วสส แต่อยากซิ่วไปเรียน วพบ ปี64นี้ค่ะ
    หนูต้องลาออกจาก วสส เลยไหมคะ หรือให้ติดวพบ ก่อน จึงลาออก ?
    (ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

  2. คือว่าหนูติดรอบ1แล้วต้องชำระเงินยังไงหรอคะ ต้องเข้าเว็บอะไรรึเปล่าคะ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0