Tag Archives: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

TCAS63 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รับตรง63 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษา …

Read More »

รับตรง63 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ประกาศจำน …

Read More »