Breaking News

TCAS67 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

มาแล้วจ้า รายละเอียดการรับ TCAS67 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567 มีอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS67 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

 

รอบ4 รับตรงอิสระ ไม่เข้าร่วม TCAS  <<คลิกอ่านที่นี่

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5-9 มิถุนายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

 

รอบ5 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

รอบ3 Admission   <<คลิกอ่านที่นี่

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอประกาศ

 

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 เมษายน 2567

ตรวจร่างกาย : วันที่ 19-23 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

 

 

TCAS รอบ 1 Portfolio

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่18-24 ธันวาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 18-25 ธันวาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย : วันที่ 9 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่ 14 มกราคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และ/หรือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา: รอประกาศ

 

TCAS รอบ 2 โควตา    <<คลิกอ่านที่นี่>>

โควตาพื้นที่ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-9 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 19 มีนาคม 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์กับสถาบัน : วันที่ 27-31 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 : วันที่ 3 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเคิม ครั้งที่ 2 : วันที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเคิม ครั้งที่ 3 : วันที่ 19 เมษายน 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

จำนวนรับทั้งหมด  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4,220 ที่นั่ง

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ 4,220 ที่นั่ง ของปีที่แล้ว

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , นวัตกรรมและการสื่อสาร เวชระเบียน รับ 3,000 ที่นั่ง ของปีที่แล้ว

⇒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคเภสัชกรรม , ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ช่างทันตกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยกิตการเรียน กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  6 เทอม

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน

 

แบ่งการรับ 95 % รอบ 1 และ 2 5 % รอบ 3 และ ที่เหลือ จะรับในรอบ 4-5 ขึ้นอยู่กับการสละสิทธิ

 

2. รอบ รับแบบ โควตา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คุณสมบัติ

ใช้คุณสมบัติเฉพาะ หรือ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ

 

โครงการ อสม. หรือ บุตร อสม. รับจังหวัดละ 2 คน คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการรบุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ

โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด รับจังหวัดละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ ตามแผนความร่วมมือ

 

*รับน้องม.6

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์

GPAX 5 เทอม 30 %

GPA วิทย์ 10 % คณิต 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

 

*สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รอประกาศ

 

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒A-Level ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒GPAX 5 ภาคเรียน 20 %

⇒เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 20 % และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 20 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

 

ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

การสมัคร

สมัครได้ทุกที่

 

จำนวนรับทั้งหมด

ปี66 1,181 ที่นั่ง ปี65 330 ที่นั่ง ปรับเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของเดิม 210 ที่นั่ง ปรับใหม่ 608 ที่นั่ง อื่นๆ 112 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รายละเอียดอื่นตามหลักสูตรที่ประกาศ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

GPAX 6 ภาคเรียน 10 %

TGAT 40 %

A-Level วิชา คณิต1 10 % ฟิสิกส์ 6% เคมี 7 % ชีววิทยา  7 %รวมกัน 20 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ  10 %

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

เกรดเฉลี่ย 10%
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
วิชาเฉพาะกสพท (TPAT1) 20%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 10%
A-Level ฟิสิกส์ 10%
A-Level เคมี 10%
A-Level ชีววิทยา 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์ทปอ.

4. รอบที่ 4 Direct Admission 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รายละเอียดอื่นตามหลักสูตรที่ประกาศ

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ฉุกเฉินการแพทย์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 6 ภาคเรียน 10 %

TGAT 40 %

A-Level วิชา คณิต1 10 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 20 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ  10 %

 

5.รอบรับตรงอิสระ <<คลิกอ่านที่นี่บอกจำนวนรับ>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รายละเอียดอื่นตามหลักสูตรที่ประกาศ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPAX 6 ภาคเรียน 10 %

TGAT 40 %

A-Level วิชา คณิต1 10 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 20 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ  10 %

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

รอประกาศ

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง 2 ปี

รอบ 1 รับตรง 

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25

GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

รอบ2 รับกลาง 

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

รอบ3 รับตรงอิสระ 

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

 

1.รอบPortfolio    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการรับผุ้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการช้างเผือก สบช (ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

 

*รับน้องม.6

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ยกเว้นผู้สมัคร

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

โครงการช้างเผิอก สบช 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX 5 เทอม 40 % GPA วิทยาศาสตร์ 10 % คณิตศาสตร์ 10 % วิชาอังกฤษ 10 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

หลักสูตรอื่นๆ GPAX 30 % GPA คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 40 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

*น้องทีมีเกรดไม่สูงมาก มีโอกาสติดสูงมาก ขอให้ตั้งใจทำพอร์ตให้ดีๆนะ 

 

สมัครได้ 1 หลักสูตร 1 โครงการ 1 สถานศึกษา

 

ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

38 comments

 1. ถ้าสมัครรอบพอร์ตไม่ผ่าน สามารถสมัครรอบโควตาได้อีกไหมคะ

 2. ใช้เกรดเท่าไหร่คะ วิชาวิทย์ต้องใช้เกรดเท่าไหร่คะ

 3. มีรอบรับตรงพื้นที่มั้ยคะ

  • หนูจะสมัครสาขาเทคนิคเภสัชกรรม2ปี หนูต้องลงทะเบียนทีเเคสไหมคะ เเล้วต้องสมัครเเกทเเพทหรือป่าว ตอนนี้หนูสับสนมากๆเลยค่ะ

 4. เกรด วิชาอื่น รวม3หมด เเต่คณิตศาสตร์2. สมัครได้รอบไหน

 5. เป็นเด็ก62สมัครได้รอบไหนค่ะ

 6. โครงการช้างเผือก สบช เขตสุขภาพนี่คืออะไรหรอคะ

 7. อยากทราบเหมือนกันเลยค่ะ อย่างอื่นได้3กว่าหมด แต่GPAคณิตได้2.85

 8. โครงการmouโรงเรียนเอกชนสามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ

 9. เด็กซิ่วต้องรอบไหนคะ จบหลายปีแล้วงง??

 10. อยากทราบค่ะพอดีว่าหนูได้รับคัดเลือกในระบบ mou แล้ว ก็เท่ากับหนูติดแล้วใช่มั้ยคะ

 11. เทคนิคเภสัชเปิดรับสมัคกีรอบคะ

 12. ใช้เกรด6เทอมในการสมัครรอบ2ได้ไหมคะ และสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์หรือที่วิทยาลัยคะ

 13. เด็กซิ่วสมัครได้ไหมคะ

 14. สิทธิโชค ห้วยลึก

  สอบถามหน่อยครับ ปีการศึกษา2566 จะมีการเปิดรับโควต้าพัฒนาบุคลากรที่จบเวชกิจมา เรียนพยาบาลบ้างไหมครับ

 15. ขอสอบถามหน่อยนะคะ โครงการอสม.หรือบุตร อสม.นี่ ต้องมีใบรับรองยืนยันมั้ยคะ

 16. รอบที่2 รอบโควตา ต้องใช้คะแนนสอบไหมคะ #เด็ก66

 17. รอบพอร์ตเขารับเด็กซิ่วหรือเปล่าคะ​

 18. รอบโควต้าไม่มีโครงการเรียนดีหรอค่ะ?

 19. ขอสอบถามค่ะ รอบ3 คณะสาธาสุขศาตร์อนามัยชุมชน
  ใช้คะแนน A-level วิชาไหนบ้างค่ะ

 20. อยามัยชุมชน สอบA-level วิชาอะไรบ้างค่ะ

 21. ค่าสมัครรอบ3เท่าไหร่คะ

 22. เภสัช สองปีสมัครได้แต่รอบรับตรงหรอค่ะ

 23. พยาบาล บรม กศน สมัครได้ไหมคะ

 24. ปีนี้รังสีเทคนิครอบ2-3มีโอกาสไม่ใช้TPAT1กับTPAT3ไหมคะ​ ปีที่แล้วใช้ทั้งคู่เลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0