Breaking News

TCAS66 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566

มาแล้วจ้า รายละเอียดการรับ TCAS66 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566 มีอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS66 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง66 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 2 โควตา   

โควตาพื้นที่ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21-31 มีนาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 11 เมษายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28 เมษายน 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

รอประกาศ

 

TCAS รอบ 3 Admission 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

⇒สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 มิถุนายน 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 26 มิถุนายน 2566

 

ปีที่แล้ว พยาบาล เปิดรับ 5 รอบ

 

รับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

สมัครทางออนไลน์ : รอประกาศ

ชำระเงิน : รอประกาศ

ประกศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ตรวจร่างกาย : รอประกาศ

สัมภาษณ์ ส่งเอกสาร และผลตรวจร่างกาย : รอประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : รอประกาศ

 

TCAS รอบ 1 Portfolio   หมดเขตแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-9 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 16 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย : วันที่ 22 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

จำนวนรับทั้งหมด  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4,220 ที่นั่ง

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ 4,220 ที่นั่ง

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , นวัตกรรมและการสื่อสาร เวชระเบียน รับ 3,000 ที่นั่ง 

⇒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคเภสัชกรรม , ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ช่างทันตกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน

 

แบ่งการรับ 95 % รอบ 1 และ 2 5 % รอบ 3 และ ที่เหลือ จะรับในรอบ 4-5 ขึ้นอยู่กับการสละสิทธิ์

1.รอบPortfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการรับผุ้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการช้างเผือก สบช (ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ยกเว้นผู้สมัคร

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

โครงการช้างเผิอก สบช 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX 40 % GPA วิทยาศาสตร์ 10 % คณิตศาสตร์ 10 % วิชาอังกฤษ 10 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

หลักสูตรอื่นๆ GPAX 30 % GPA คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 40 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

*น้องทีมีเกรดไม่สูงมาก มีโอกาสติดสูงมาก ขอให้ตั้งใจทำพอร์ตให้ดีๆนะ 

 

สมัครได้ 1 หลักสูตร 1 โครงการ 1 สถานศึกษา

 

ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

คุณสมบัติ

ใช้คุณสมบัติเฉพาะ หรือ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ

 

โครงการ อสม. หรือ บุตร อสม. รับจังหวัดละ 2 คน คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด รับจังหวัดละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ ตามแผนความร่วมมือ

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPA 30 %

GPA วิทย์ 10 % คณิต 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

 

ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รายละเอียดรอประกาศ

 

การสมัคร

สมัครได้ทุกที่

 

จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 330 ที่นั่ง ปรับเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของเดิม 210 ที่นั่ง ปรับใหม่ 608 ที่นั่ง อื่นๆ 112 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รายละเอียดอื่นตามหลักสูตรที่ประกาศ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

GPAX 6 ภาคเรียน 10 %

TGAT 40 %

A-Level วิชา คณิต1 10 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 20 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ  10 %

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

รอประกาศ

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์ทปอ.

4. รอบที่ 4 Direct Admission 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รายละเอียดอื่นตามหลักสูตรที่ประกาศ

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 6 ภาคเรียน 10 %

TGAT 40 %

A-Level วิชา คณิต1 10 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 20 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ  10 %

 

5.รอบรับตรงอิสระ <<คลิกอ่านที่นี่ ของปีที่แล้ว บอกจำนวนรับ>>

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 รายละเอียดอื่นตามหลักสูตรที่ประกาศ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPAX 6 ภาคเรียน 10 %

TGAT 40 %

A-Level วิชา คณิต1 10 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 20 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ  10 %

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

รอประกาศ

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

การสมัคร สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง 2 ปี

รอบ 1 รับตรง 

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25

GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

รอบ2 รับกลาง 

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

รอบ3 รับตรงอิสระ 

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง66 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

31 comments

 1. ถ้าสมัครรอบพอร์ตไม่ผ่าน สามารถสมัครรอบโควตาได้อีกไหมคะ

 2. ใช้เกรดเท่าไหร่คะ วิชาวิทย์ต้องใช้เกรดเท่าไหร่คะ

 3. มีรอบรับตรงพื้นที่มั้ยคะ

  • หนูจะสมัครสาขาเทคนิคเภสัชกรรม2ปี หนูต้องลงทะเบียนทีเเคสไหมคะ เเล้วต้องสมัครเเกทเเพทหรือป่าว ตอนนี้หนูสับสนมากๆเลยค่ะ

 4. เกรด วิชาอื่น รวม3หมด เเต่คณิตศาสตร์2. สมัครได้รอบไหน

 5. เป็นเด็ก62สมัครได้รอบไหนค่ะ

 6. โครงการช้างเผือก สบช เขตสุขภาพนี่คืออะไรหรอคะ

 7. อยากทราบเหมือนกันเลยค่ะ อย่างอื่นได้3กว่าหมด แต่GPAคณิตได้2.85

 8. โครงการmouโรงเรียนเอกชนสามารถเข้าร่วมได้มั้ยคะ

 9. เด็กซิ่วต้องรอบไหนคะ จบหลายปีแล้วงง😂😂

 10. อยากทราบค่ะพอดีว่าหนูได้รับคัดเลือกในระบบ mou แล้ว ก็เท่ากับหนูติดแล้วใช่มั้ยคะ

 11. เทคนิคเภสัชเปิดรับสมัคกีรอบคะ

 12. ใช้เกรด6เทอมในการสมัครรอบ2ได้ไหมคะ และสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์หรือที่วิทยาลัยคะ

 13. เด็กซิ่วสมัครได้ไหมคะ

 14. สิทธิโชค ห้วยลึก

  สอบถามหน่อยครับ ปีการศึกษา2566 จะมีการเปิดรับโควต้าพัฒนาบุคลากรที่จบเวชกิจมา เรียนพยาบาลบ้างไหมครับ

 15. ขอสอบถามหน่อยนะคะ โครงการอสม.หรือบุตร อสม.นี่ ต้องมีใบรับรองยืนยันมั้ยคะ

 16. รอบที่2 รอบโควตา ต้องใช้คะแนนสอบไหมคะ #เด็ก66

 17. รอบพอร์ตเขารับเด็กซิ่วหรือเปล่าคะ​

 18. รอบโควต้าไม่มีโครงการเรียนดีหรอค่ะ😂

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *