Breaking News

รับตรงใช้ GAT-PAT

แผนการรับนักศึกษา61 ทุกโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   ต้องบอกให้น้องๆทราบก่อนนะว่า รูปที่เอามาลงเป็นของรุ่นพี่ในคณะนี้นะครับ โดยเป็นแผนการรับที่ทางเ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง *แผนการเรียนให้น้องติดตามจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งนะ เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   2 …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ & …

อ่านต่อ »

ปฏิทินการสอบเข้าและจำนวนรับ TCAS61 มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน +     เป้่าหมายการรับรอบที่ 1   เป้่าหมายการรับรอบที่ 2 …

อ่านต่อ »

รวมการรับนักศึกษาTCAS61 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     *จะสมัครเข้าที่นี้ห้ามลืมสมัครสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญโดยเด็ดขาด …

อ่านต่อ »

เนื้อหาที่ออกสอบ จำนวนข้อและตัวอย่างข้อสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ   เนื้อหาในการสอบข้อสอบ GAT   PAT1   PAT2   PAT3   PAT4   …

อ่านต่อ »

ปฏิทินการรับนักศึกษาพร้อมจำนวนรับแต่ละรอบปี2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง แนะแนวก่อนสมัคร  เนื่องจากไม่มีประสบการณ์รับตรงเลย พี่จึงแนะนำสิ่งที่รุ่นพี่เคยผิดพลาด 1.ไปค้นหาตัวเ …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง61 ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมTCAS61 สาขาวิชารังสีเทคนิค

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รอบที่1 จำนวนรับทุกสถาบัน 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาว …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่2 โควตาสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ⇒สอบGAT-PAT :ว …

อ่านต่อ »