Breaking News

รับตรงสอบข้อเขียน

รวมรับตรงTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รวมรับตรงTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยน …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง *ในบางคณะทุนให้ด้วยนะ     คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ 1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพ …

อ่านต่อ »

รับตรง รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ >>คลิกหารับตรงที่นี้&l …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1และ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1และ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า …

อ่านต่อ »

รับตรง61 เภสัช พยาบาล การบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครอินเตอร์เน็ต :เปิดรับสมัครแล้ว – วันที่ 8 พฤศจิกายน …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 -12 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 10-30 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัครสอบ : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 พฤศ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   2 …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 แพทย์ ทันตะ เภสัชฯ พยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 กันยายน  …

อ่านต่อ »

รับตรง61 ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน ประเภทนักเรียนที่มีผลเรียนดี   ประเภทความสามารถพิเศษ   1.คณะ …

อ่านต่อ »