Breaking News

รับตรงไม่สอบข้อเขียนและข้อสอบสทศ.

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น :วันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ⇒ประ …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาพิเศษ 14 จังหวัดภาคใต้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง60 โควตาพิเศษ 14 จังหวัดภาคใต้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิด …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พระนครเหนือ ระยอง 2560

  เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับพร้อมคุณสมบัติ   2.จำนวนรับทั้งหมด 180ที่นั่ง 3.เกณฑ์การคัดเลือก GPA สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงาน)   5.เอกสารที่ใช้สมัคร ?ไม่ได้ระ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 3 มกราคม 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2560     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ โครงการรับตรง …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งหลักฐาน : วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2559 ?ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอง …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ?ชำระค่าสมัคร               :ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 10 กุมภาพ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 10 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559 *เนื่องจากมีน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะคร …

อ่านต่อ »