Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นตำรวจ สายอำนวยการ และ อื่นๆ  ปี2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ตำแหน่ง ชั้นประทวน นายสิบตำรจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นตำรวจ สายอำนวยการ และ อื่นๆ  ปี2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สายอำนวยการ และอื่นๆ 

ประกาศรับสมัคร : วันที่ 5-11 กันยายน 2565

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 12-30 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ แถวสอบ ณ สถานที่สอบและอินเตอร์เน็ต : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

สอบข้อเขียน : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและเข้าสอบภาคความเหมาะสม : วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง : วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566

ว่ายน้ำ 25 เมตร และวิ่ง : วันที่ 16-20 ธันวาคม 2565

ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต : วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9-13 มกราคม 2566

 

ชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.มว.ฉก.นปพ  รอง สว

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2565

 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

กำลังจะมีการเปิดรับ เร็วๆนี้

ชั้นประทวน ยศ ส.ต.ด ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกำลังพล ด้านพลาธิการ ด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและอื่นๆ) จำนวนรับ 725 อัตรา

 

สอ.2 เพศชาย 40 อัตรา สอ.3 เพศหญิง 200 อัตรา กองร้อยควบคุมฝูงชนและทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย 

คฝ.4  เพศหญิง 100 อัตรา สวยควบคุมฝูงชน ของหน่วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น.

พฐ.5 เพศชาย 80 อัตรา พฐ.6 20 อัตรา สายวิทยาการ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) สำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภาคนอก เพศชายและเพศหญิง วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

พฐ.7 เพศชาย 80 อัตรา พฐ.8 20 อัตรา สายเคมี ของหน่วย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒บุคคลภาคนอก เพศชายและเพศหญิง รับวุฒิ ปริญญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เคมี

 

หมดเขตแล้ว

ตำแหน่ง ผบ.มว.ฉก.นปพ.ในสังกัด ภ.9 จำนวนรับ 41 อัตรา

เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด

 

ตำแหน่ง รอง สว. (สอบสวน.) จำนวน 400 อัตรา

เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และเพศหญิง 100 อัตรา

 

ตำแหน่ง  รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 45 อัตรา

เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

 

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมมาคม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

สายอำนวยการ

ปีนี้ 725 อัตรา ในปี 2564 เปิดรับ 100 ที่นั่ง

 

อื่นๆ  540 ที่นั่ง

รวมทั้งหมด 1,265 ที่นั่ง

*สายอำนวยการ เยอะที่สุดในรอบ 5 ปีแล้ว

 

หมดเขตแล้ว

546 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นบุคคลภาคนอก เพศชายและเพศหญิง สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบุรณ์

* ยกเว้น สาย พฐ7-8  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ภาคความรู่ความสามารถทั่วไป 30 คะแนน

⇒ความสามารถทั่วไป  10 ข้อ

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูล หรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ การคิดเชิงจํานวน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคํานวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย

วิชาภาษาไทย 20 ข้อ

ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ

 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 120 คะแนน

⇒วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 45 ข้อ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด(Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล(Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft Powerpoint) น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ facebook twitter G+ เป็นต้น

 

⇒ วิชาภาษาอังกฤษ 20 ข้อ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

 

⇒วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 35 ข้อ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

⇒กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายบ้านเมืองต่างๆ

สำหรับการสอบทั้ง 6 วิชา รวมข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ เท่ากับ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการฝนด้วยดินสอ 2B โดยข้อสอบจะมีขอบเขตอยู่ในเนื้อหาระดับ ม.6/ปวช

 

ภาคภความเหมาะสมกับตำแหน่ง *ต้องสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน

⇒ตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติอาชญากรรมและที่เกี่ยวข้อง และความประพฤติ

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒550 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการสอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

จำนวนรับนี้ ถือว่าเป็นจำนวนรับที่เยอะที่สุด ในรอบ 5 ปี แล้ว ถ้ามีการประกาศรับจริงตามนี้ และเป็นหน่วยการสอบแข่งขันกันมากที่สุด  บทความนี้ ต้องการผู้อ่าน และผู้ที่สนใจสอบ อ่านหนังสือ และเตรียมตัวสอบ หวังว่า บทความนี้จะทำให้ผู้อ่าน มีกำลังใจในการสอบมากขึ้น

 

*โดยรายละเอียดรอประกาศอย่างเป็นทางการ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการสอบ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม 

*จุดประสงค์ในการลงบทความเพื่อให้น้องๆได้เตรียมสอบตัว

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

9 comments

 1. คมเพชร กุลาหลัก

  สมัครทางนี้ได้ไหมครัฟ

 2. ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษใช้ม.6 สามารถสัครได้ไหมค่ะ

 3. เป็นทหารกองประจำการสามารถสอบใด้ไหมครับ,ปลดประจำการเดือนตุลา
  มีรอยสักในร่มผ้า

 4. ชินวัฒน์

  เป็นทหารกองประจำการสามารถสอบได้ไหมครับ ปลดประจำการเดือนกันยาครับ

 5. ภูริภัท ถกแง่น

  สมัครรอบต่อไป ได้วันไหนครับ

 6. จะเปิดรับสมัครวันไหนเหรอคะ

 7. หมิว อารียา

  ขอสอบถามหน่อยค่ะรับสมัครผู้หญิงทางไหนได้บ้างค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *