Breaking News

เปรียบเทียบจำนวนรับTCAS61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 มหาวิทยาลัย

 

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่1 

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. แฟ้มสะสมงาน
2.GPA 3.00(คณิต,ชีววิทยา,เคมี ไม่ต่ํากว่า 3.00)
3. สอบสัมภาษณ์

 

1.2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GPAX 2.75

2.ผลสอบภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

 

1.3คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. แฟ้มสะสมงาน
2.GPAX
3. สอบสัมภาษณ์

 

สรุปจำนวนรับรอบที่1 ทั้งหมด 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล มศว และนวมินทราธิราชไม่มีการเปิดรับในรอบนี้

 

รอบที่2

 

2.1มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1.1คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี/พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมดทุกรอบ 45 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 

ใช้ GPAX , วิชาสามัญ , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

2.1.2คณะพยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 

ใช้ GPAX , วิชาสามัญ , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

2.1.3วิทยาเขตนครสรรค์ / พยาบาล จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX , วิชาสามัญ

สอบสัมภาษณ์

 

2.1.4คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

2. วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 20 % คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 30 %

 

2.2คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวนรับ 150 ที่นั่ง

 

สรุปจำนวนรับรอบที่2 ทั้งหมด 265 ที่นั่ง จำนวนรับที่เยอะที่สุด คือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 150 ที่นั่ง จำนวนรับมหาวทิยาลัยมหิดล ไม่รวมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 145 ที่นั่ง

 

 

รอบที่3

3.1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.1.2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPA 2.75
2. GAT PAT 2
4. สอบสัมภาษณ์

 

3.2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GPAX 2.75

2.ผลสอบภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

 

3.2.มหาวิทยาลัยมหิดล

3.2.1คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี/พยาบาลศาสตร์   จำนวนรับ 150 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX , วิชาสามัญ , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

3.2.2คณะพยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 286 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX , วิชาสามัญ , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

 

3.2.3คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 20 % คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 30 %

*3.สอบความถนัดทางวิชาชีพ

 

3.4คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

 

3.5คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GAT PAT2

2. วิชาสามัญ

3.สอบสัมภาษณ์

 

สรุปจำนวนรับรอบที่3 ทั้ง 4 สถาบัน 621 ที่นั่ง

 

รอบที่4 admission

4.1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GAT PAT 2
2. สอบสัมภาษณ์

 

4.2มหาวิทยาลัยมหิดล

4.2.1คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี/พยาบาลศาสตร์   จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX , O-NET , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

4.2.2คณะพยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX , O-NET , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

 

4.2.3คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX 2.75 ขึ้นไป , O-NET , GAT 20 %ขึ้นไป PAT2 30 % ขึ้นไป

สอบสัมภาษณ์

 

4.3คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จะรับในกรณีนักศึกษารอบที่2 และ 3 ไม่ครบ 210 ที่นั่ง

 

4.4คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX , O-NET , GAT-PAT

สอบสัมภาษณ์

 

สรุปจำนวนรับรอบที่4 ทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 190 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยที่รับเยอะที่สุด คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รอบที่5

5.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.1.2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GAT 60%
2. PAT2 40%
3. สอบ สัมภาษณ์

 

5.1.3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GPAX 2.75

2.ผลสอบภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

 

 

5.2มหาวิทยาลัยมหิดล

5.2.1คณะพยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 4ที่นั่ง

*รับโดยสภาการพยาบาล

 

5.3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

1.GAT PAT2

2. วิชาสามัญ

3.สอบสัมภาษณ์

 

สรุปจำนวนรับรอบที่5 ทั้งหมด 15 ที่นั่ง

 

สรุป

จำนวนรับของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย  ไม่ต่ำกว่า 1196 ที่นั่ง โดยในรอบ 4และ5 อาจจะมีจำนวนรับที่มากกว่านี้ในกรณีถ้ามีผู้ที่สละสิทธิ์ในรับตรง

มหาวิทยาลัยรับมากที่สุด

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล 615 ที่นั่ง จำนวนที่รับมากที่สุดอยู่ในรอบ 3
  2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวนรับ 210 ที่นั่ง จำนวนรับมากที่สุดในรอบที่2
  3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 170 ที่นั่ง จำนวนรับมากที่สุดในรอบที่4
  4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับทั้งหมด 121 ที่นั่ง จำนวนรับมากที่สุดรอบที่4

 

จำนวนทุกรอบ รอบที่รับมากที่สุดคือรอบที่3

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

น้องควรจะสมัครสอบวิชาสามัญไว้ด้วยนะครับ ดูจากรับตรงในนั้นถือว่าใช้หลายที่เลย ทั้งนี้จำนวนรับอาจจะการเปลี่ยนแปลงได้นะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ระบบTCAS 61  คลิกที่นี้

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *