Breaking News

ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยมี ทุนเรียนฟรี ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566

 

 

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวนทุน 170 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

สำนักวิชาที่เปิดรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สำนักวิชาสถาปัตยกรรศาสตร์และการออกแบบ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดการรับ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา จำนวนทุน 22 ทุน 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีความสามารถทางด้านกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือ เคยผ่านการแข่งขันในระดับชาติ หรือ ระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ ระดับกีฬาเขตการศึกษา หรือ ระดับกีฬาจังหวัด หรือ ระดับสโมสร หรือ ได้รับเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือ เคยได้รับเหรียญรางวัลใรางวัลหนึ่ง หรือ เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬา ที่จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือนานาชาติ

 

สำนักวิชาที่เปิดรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สำนักวิชาสถาปัตยกรรศาสตร์และการออกแบบ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดการรับ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย จำนวนทุน 22 ทุน

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒รับทุกแผนการเรียน วิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา นาฏศิลป์ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์

⇒รับเฉพาะวิทย์ คณิต วิชาเอก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

⇒รับเฉพาะวิทย์คณิต และศิลป์-คำนวณ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

รายละเอียดการรับ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ทุนโครงการ สควค.) จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

วิชาเอกที่เปิดรับ

วิชาเอก คณิตศาสตร์ 3 ที่นั่ง ฟิสิกส์ 1 ที่นั่ง เคมี 1 ที่นั่ง ชีววิทยา 2 ที่นั่ง

 

รายละเอียด ทุน สควค <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 ทุน

 

หมดเขตวันที่ 23 มกราคม 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านใน 4 ตำบล คือ ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าศาลา ตำบลหัวตะพาน และตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างน้อย 3 ปี

 

สำนักวิชาที่เปิดรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สำนักวิชาสถาปัตยกรรศาสตร์และการออกแบบ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดทุน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *