Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-11 มีนาคม 2564

พิมพ์ใบสมัคร : วันที่ 1-12 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก : วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track   74 ที่นั่ง

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track 22 ที่นั่ง

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ดังกล่าว

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

(ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง)

*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร

 

*จากที่พี่นัทเช็ค ไม่ได้ระบุแผนการเรียน และกำหนดเกรดขั่นต่ำที่จะรับ วันที่ 16/11/2563 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รอระเบียบการฉบับเต็มอีกครั้ง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 • วิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
 • วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์) 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้สมัคร)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์ในการสมัคร)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น