Breaking News
Home / ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ / สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สรุปค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย

ค่าเทอม  ภาคปกติ 21,000 บาท/เทอม  ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี

 คณะ / วิทยาลัย
จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

 

 

 

ค่าเทอม  ภาคปกติ 17,000 บาท/เทอม ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท 

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะ / วิทยาลัย

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

สรุปค่าหอพัก 

ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังเก่า
ภาคการศึกษาปกติต่อภาค      คนละ 4,000 บาท
ภาคฤดูร้อนต่อภาค                คนละ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมห้องพักในอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่
ภาคการศึกษาปกติต่อภาค       คนละ 5,000 บาท
ภาคฤดูร้อนต่อภาค                 คนละ 2,500 บาท

 

ปัจจุบันรับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพักได้รวมทั้งสิ้น 2,939 คน ดังนี้

หอพักนิสิตชาย มีอาคารพักนิสิตชายจำนวน  2  หลัง รับนิสิตชายเข้าพักได้รวม 1,280 คน ดังนี้

1. ตึกจำปี เป็นอาคาร 14 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต  248 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 992 คน
2. ตึกจำปา เป็นอาคาร 5 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต 70 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 280 คน

หอพักนิสิตหญิง มีอาคารพักนิสิตหญิงจำนวน  3  หลัง รับนิสิตหญิงเข้าพักได้รวม 1,659 คน ดังนี้

1. ตึกพุดตาน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต 174 ห้อง ห้องละ 3 คน รวมรับได้  522 คน
2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต 64 ห้อง ห้องละ 3 คน รวมรับได้ 192 คน
3. ตึกพุดซ้อน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต  223 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้  892 คน

 

ค่าเทอมภาคปกติ 23,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 7,750 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

คณะ / วิทยาลัย
การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 

ค่าเทอมภาคปกติ 31,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 7,750 บาท

 บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)

คณะ / วิทยาลัย
การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

 

 

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ

ค่าเทอม ส่วนมหาวิทยาลัยเก็บเอง ภาคปกติ 21,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 7,750บาท

ค่าเทอม ส่วนคณะเก็บเอง ภาคปกติ 44,500 บาท  ภาคฤดูร้อน 31,500 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี

จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

 

ค่าเทอม ส่วนมหาวิทยาลัยเก็บเอง ภาคปกติ 21,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 7,750บาท

ค่าเทอม ส่วนคณะเก็บเอง ภาคปกติ 44,500 บาท  ภาคฤดูร้อน 31,500 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

 

ค่าเทอม ส่วนมหาวิทยาลัยเก็บเอง ภาคปกติ 17,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

ค่าเทอม ส่วนคณะเก็บเอง ภาคปกติ 44,500 บาท  ภาคฤดูร้อน 31,500 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)
การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

 

ค่าเทอม ส่วนมหาวิทยาลัยเก็บเอง ภาคปกติ 23,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 7,750 บาท

ค่าเทอม ส่วนคณะเก็บเอง ภาคปกติ 57,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 38,000 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)
การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

2 comments

  1. ปุณยวีร์

    มีค่าเทอมปริญญาตรีของ มก.บางเขนและกำแพงแสนมั๊ยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *