Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นข้าราชการ ปี2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตำแหน่ง ชั้นประทวน นายสิบตำรจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นข้าราชการ ปี2564

 

*รายละเอียดทั้งหมด อย่างไม่เป็นทางการ 

 

กำหนดการรับสมัคร

ตำรวจสายปราบปราม  อย่างไม่เป็นทางการ

สมัครสอบ : วันที่ 9-30 กันยายน 2564  เนื่องจากสถานการณ์โควิค ยังไม่มีการจัดสอบต่างๆทั้งนั้น ที่มาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้น้องๆที่จะติดตามเว็บไซต์กรมการสอบอย่างใกล้ชิด

สอบขอเขียน : วันที่ 28 ธันวาคม 2564

 

ตำรวจสายอำนวยการหญิง อย่างไม่เป็นทางการ

สมัครสอบ: วันที่ 1-16 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิค ยังไม่มีการจัดสอบต่างๆทั้งนั้น ที่มาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้น้องๆที่จะติดตามเว็บไซต์กรมการสอบอย่างใกล้ชิด

สอบข้อเขียน : วันที่ 28 ธันวาคม 2564

 

ตำรวจชั้นประทวน อย่างไม่เป็นทางการ

สมัครสอบ : วันที่ 9-30 สิงหาคม 2564  เนื่องจากสถานการณ์โควิค ยังไม่มีการจัดสอบต่างๆทั้งนั้น ที่มาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้น้องๆที่จะติดตามเว็บไซต์กรมการสอบอย่างใกล้ชิด

สอบ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

*เนื่องจากสถานการณ์โควิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องตรวจสอบกับเว็บรับสมัครอย่างใกล้ชิด

 

รอบแรก

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-28 เมษายน 2564

⇒สอบข้อเขียน : เลื่อนสอน

⇒ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน : เลื่อนสอน

 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

⇒ตำรวจสายปราบปราม

 

⇒ข้าราชการสายอำนวยการหญิง 950 อัตรา  สิบตำรวจตรีหญิง

 

⇒ข้าราชการตำรวจชั้นนายสิบ 450 อัตรา ยศ นายสิบตำรวจตรี สิบตำรวจตรีหญิง สายอำนวยการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒ตำรวจสายปราบปราม   3,350 ที่นั่ง

 

⇒ตำรวจสายอำนวยการหญิง 950 อัตรา  สิบตำรวจตรีหญิง

 

⇒ข้าราชการตำรวจชั้นนายสิบ และ 450 อัตรา

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ตำรวจสายปราบปราม

⇒เพศชาย อายุ 18-27 ปี มีส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป

⇒จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช กศน หรือเทียบเท่า

 

 

ข้าราชการตำรวจชั้นนายสิบ

⇒สมัครได้ทั้งชายและหญิง  อายุ18-35 ปี

⇒เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

⇒ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั่น่ตำ

⇒จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช กศน หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสายอำนวยการ

⇒สอบข้อเขียน

วิชาใช้สอบตำรวจสายอำนวยการ

สำหรับการสอบทั้ง 6 วิชา รวมข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ เท่ากับ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการฝนด้วยดินสอ 2B โดยข้อสอบจะมีขอบเขตอยู่ในเนื้อหาระดับ ม.6/ปวช.

ความรู้ทั่วไป/คณิตศาสตร์

⇒ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูล หรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

⇒การคิดเชิงจํานวน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคํานวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย

 

ภาษาไทย

⇒ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม

⇒การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ

ภาษาอังกฤษ

⇒ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

⇒ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด(Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล(Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft Powerpoint) น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

⇒ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ facebook twitter G+ เป็นต้น

สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

⇒ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

⇒พระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายบ้านเมืองต่าง ๆ

*ขอบพระคุณน้องจากน้องปาล์มที่พิมพ์และส่งข้อมูลมาให้นะครับ

 

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒ตรวจร่างกาย

*อ่านต่อที่ระเบียบการแต่ละหน่วย

*คำเตือน สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั่น ผู้สมัครขอให้กรอบรายละเอียดให้ครบถ้วน อย่างละเอียดรอบคอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการสอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

9 comments

 1. คมเพชร กุลาหลัก

  สมัครทางนี้ได้ไหมครัฟ

 2. ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษใช้ม.6 สามารถสัครได้ไหมค่ะ

 3. เป็นทหารกองประจำการสามารถสอบใด้ไหมครับ,ปลดประจำการเดือนตุลา
  มีรอยสักในร่มผ้า

 4. ชินวัฒน์

  เป็นทหารกองประจำการสามารถสอบได้ไหมครับ ปลดประจำการเดือนกันยาครับ

 5. ภูริภัท ถกแง่น

  สมัครรอบต่อไป ได้วันไหนครับ

 6. จะเปิดรับสมัครวันไหนเหรอคะ

 7. หมิว อารียา

  ขอสอบถามหน่อยค่ะรับสมัครผู้หญิงทางไหนได้บ้างค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *