Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2565

ชำระค่าสมัครสอบ : ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันที่ 19-22 มกราคม 2565

ทดสอบ : วันที่ 22 มกราคม 2565

ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือก : ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์๋ 2565

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 465 ที่นั่ง

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ เคมี ชีววิทยา ดนตรีศึกษา(แขนงวิชาดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก) เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา นาฏศิลป์ไทย พลศึกษา พุทธศาสนา ศิลปศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอก โยธาและการก่อสร้าง เอกไฟฟ้า) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาสังคม สารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรมความรู้ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษธุรกิจ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรรัฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

สาขาวิชา การจัดการ (การจัดการทั่วไป การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่) การเงิน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการข้อมูลดิจิทัล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิกสติกส์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ประมาณ 3 พันที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า ในคณะและสาขาระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ยในคณะและสาขาที่ระบุไว้่

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

แฟ้มสะสมงาน

สาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา สอบความถนัดวิชาชีพครู และสอบสัมภาษณ์/สอบวัดความทักษะความสามารถ

 

5.ค่าสมัครสอบ 

250 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *