TCAS64 รอบที่2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์และชำระเงิน : ตั้งแต่วันนี้ – 26 เมษายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

⇒ยื่นยันสิทธิ์ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะเกษตรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 180 คน

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่,พืชสวน ,สัตวศาสตร์,ประมง) , เทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 250 คน

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา ,ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ,คณิตศาสตร์,ชีววิทยา

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 181 คน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร ,การจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ , การพัฒนาสังคม

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกฟิสิกส์ เคมี

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 คน

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 400 คน

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ,การตลาด,การจัดการการโรงแรม ,การเงินและการลงทุน ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 120 คน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มวิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เลือกตอนปี2

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 คน

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

⇒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารองค์การ ,วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น)

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,681 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีท่6 ปวช ปวส หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและคุณสมบัติตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.คุณสมบัติและองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะรัฐศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะบริหารศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ในสาขาแรก สาขาวิชาต่อไป 150 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอานที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *