Breaking News

รอบ3 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

มาแล้วจ้า กสพท 65 กำหนดการสอบ จำนวนรับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีอย่างไรบ้าง จำนวนรับเท่าไร ที่นี่มีคำตอบให้น้องแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

 

ประกาศผล คะแนนสอบวิชาเฉพาะ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ วิชาเฉพาะ : วันที่ 1-20 ตุลาคม 2564

⇒ชำระเงิน วิชาเฉพาะ :  วันที่ 1- 22 ตุลาคม 2564

⇒ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ : หลังชำระเงิน 7 วัน

⇒ยิื่นคำอุทธรณ์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 3 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 16.00 น.

⇒สอบวิชาสามัญ : วันที่ 19-20 มีนาคม 2565

⇒สอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 26 มีนาคม 2565 ให้เสร็จสิ้น เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศผลวิชาเฉพาะ : ประมาณ วันที่ 20  เมษายน 2565

รับสมัคร  TCAS รอบ3 : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล รอบที่3 ครั้งที่1 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล รอบที่3 ครั้งที่1 : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 

กำหนดวันสอบ กสพท

วันที่ 17 ธันวาคม 2565

เวลา 08.30-12.30 น. สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะกสพท

 

รอบที่3 Admission 1  รับร่วมกันกสพท

  • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565
  • ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
  • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
  • สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  20 ที่นั่ง ปรับเป็น 45 ที่นั่ง 

⇒คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  176 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 ที่นัี่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 ที่นั่ง ปรับเป็น 70 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 ที่นั่ง ปรับเป็น 68 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 109 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี65 ไม่รับ

⇒คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 260 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันเอกชน 40 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันเอกชน  13 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลนพรัตน์ สถาบันเอกชน  13 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 59 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  50 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 ที่นั่ง

⇒วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เพศชาย  60 ที่นั่ง ปรับเป็น 63 ที่นั่ง เพศหญิง 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 43 ที่นั่ง

⇒สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 32 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 ที่นั่ง ปรับเป็น 19 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  สถาบันเอกชน 15 ที่นั่ง

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 ที่นั่ง ปรับเป็น 88 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 80 ที่นั่ง ปรับเป็น 83 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 35 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45 ที่นั่ง

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 63 ที่นั่ง

⇒สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  10 ที่นั่ง

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 30 ที่นั่ง ปรับใหม่ 60 ที่นั่ง

*คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 60 ที่นั่ง  เปิดรับปีนี้ปีแรก

*คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 80 ที่นั่ง เปิดรับปีนี้ปีแรก

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  110 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 35 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ที่นั่ง ปรับใหม่ 40 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 ที่นั่ง ปรับใหม่ 15 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเอกชน 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 30 ที่นั่ง ปรับใหม่ 32 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  10 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  10 ที่นั่ง ปรับใหม่ 15 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 16 ที่นั่ง

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

⇒คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  75 ที่นั่ง ปรับใหม่ 90 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 80 ที่นั่ง ปรับใหม่ 95 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 120 ที่นั่ง ปรับเป็น 143 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 85 ที่นั่ง ปรับใหม่ 113 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  30 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 120 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สถาบันเอกชน 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเอกชน 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง

⇒คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง ปรับใหม่ 15 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,600 ที่นั่ง  จำนวนลดลงจากปีที่แล้ว 2,622 ที่นั่ง โดยจำนวนรับอาจจะมีการเพิ่มขึ้น

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือกำลังศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า

*กรณียื่นยันสิทธิ์ในรอบแรก รอบสอง กรณีจะมายื่นสอบกสพท หมอ จะไปหมอ ก็ไม่ได้ กรณีสอบติดทันตแพทย์ จะไปทันตแพทย์ ไม่ได้ ในสถาบันของรัฐ แต่ข้ามสาขาได้ อยู่ในมหาวิทาลัยเดียวกัน หรือต่างสถาบันได้ กติกาใหม่ ย้ำ เฉพาะในสถาบันของรัฐ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้สมัคร

⇒วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40 % คณิตศาสตร์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

วิชาเฉพาะ 30 %  จัดสอบโดย กสพท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน  ลงลายมือ-นามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

⇒สำเนาเอกสารคุณวุฒิ

อ่านต่อระเบียบการด้านล่าง

*คำเตือน ขอให้น้องอ่านระเบียบการให้รอบคอบก่อนสมัครสอบทุกครั้ง อ่านจนเข้าใจแล้วจึงจะสมัคร ไม่อย่างงั้น น้องอาจจะไม่ได้สอบวิชาเฉพาะนะ และเมื่อสมัครเสร็จให้กลับมาตรวจทานกสพท อย่างสม่ำเสมอว่าเอกสารผ่านไหม 

 

6.ค่าสมัครสอบ

750 บาท  ที่ธนาคาร app ไทยพาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร กสพท 65  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครสอบ กสพท 65  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ GAT-PAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0